In de loop van het afgelopen jaar konden ondanks moeilijkheden in de personeelsbezet ting 110 banken aan een buitengewone inspectie worden onderworpen. Naast deze buiten gewone inspecties vond bij alle overige aangesloten banken de gewone inspectie plaats, die voortaan door de districts-inspecties worden uitgevoerd. Cursussen In het verslagjaar werden, zoals reeds sedert vele jaren gebruikelijk, zowel voorjaars- als najaarscursussen gegeven en wel op respectievelijk 19 en 28 plaatsen, verspreid over het gehele land. De voorjaarscursussen werden door een der directie-leden gegeven. Zij duurden een halve dag. Op deze bijeenkomsten werd behandeld het concept-jaarverslag van de Centrale Bank. De najaarscursussen duurden een gehele dag. Zij werden gegeven door de leden van de Directie en door de Inspectiedienst. Op de najaarsbijeenkomsten 1959 werden o.a. besproken de ontwikkeling en de gang van zaken bij de plaatselijke boerenleenbanken in het jaar 1959, alsmede de rente- en kredietpolitiek. Op alle plaatsen werden de cursussen door beheerders en kassiers van de aangesloten boerenleenbanken druk bezocht. Er werd veel gebruik gemaakt van de geboden gelegenheid tot gedachtenwisseling. In de loop van het verslagjaar werden op 36 plaatsen in het gehele land afzonderlijke kassierscursussen georganiseerd. Deze cursussen, die drie avonden duurden, werden door een groot aantal kassiers en assistenten bijgewoond. De behandelde problemen hadden betrekking op de Jeugdspaarwet, bedrijfssparen, dienstverlening en propaganda. Het is gebleken, dat deze kassierscursussen in een grote behoefte voorzien. Van vele zijden werd dan ook op een voortzetting van dergelijke cursus-avonden aangedrongen. Propaganda In het verslagjaar werd de propaganda op intensieve wijze gevoerd. Zowel door middel van advertenties als door middel van folders, kalenders en film. Ook de propaganda bij bedrijven ter stimulering van het bedrijfssparen werd ter hand genomen. Jeugdspaarwet Het aantal jeugdige personen, dat per 31 december 1959 een jeugdspaarrekening bij een van de aangesloten boerenleenbanken had lopen, bedroeg 48.000 met een totaal te goed van 10 millioen. Gezins-Begrotings-Instituut Voor leden van de boerinnenbonden werden 31 lezingen over gezinsbudgettering geor ganiseerd met financiële steun van de boerenleenbanken. Aan de scholing en herscholing van leraressen voor deze lezingen werd de nodige aandacht besteed. Uitvoering sociale verzekeringswetten en pensioenregeling kassiers In 1959 werd ertoe overgegaan de opgaven in verband met de uitvoering van de sociale 50 verzekeringswetten op basis van de door de boerenleenbanken verstrekte gegevens ten kantore van de Centrale Bank te verzorgen zulks in aansluiting en in overeenstemmini: met de verzamelloonstaten en de loonbelastingkaarten, zoals deze door de Centrale Bank voor de boerenleenbanken reeds werden opgemaakt. Evenals in voorgaande jaren werd de uitvoering van de besluiten van beheerders der boerenleenbanken inzake verhogingen van de pensioenverzekeringen voor kassiers en assis tenten door de Centrale Bank verzorgd. Belastingen Geconstateerd moet worden, dat de Inspecties der Belastingen steeds meer gaan aandrin gen op spoedige invulling van de aangiftebiljetten. In het afgelopen jaar waren practisch alle aangiften over het belastingjaar vóór 1 november ingediend. Controle en Statistiek Door de afdeling Controle en Statistiek werden maandelijks uit de ingezonden dagboek bladen overzichten opgemaakt met betrekking tot de omzetten op de spaarrekeningen, lopende rekeningen en voorschotten. Met behulp van de maandstaten en andere maandelijks ter beschikking komende ge gevens werd iedere maand een verzamelbalans opgemaakt, welke werd toegezonden aan De Nederlandsche Bank. Met ingang van 31 december 1959 werd een begin gemaakt met het publiceren van de verzamelbalans in de „Maandelijkse Mededelingen". In aansluiting op de gehouden inspecties werden door deze afdeling aan een aantal reke ninghouders contrólebiljetten gestuurd. Bovendien ontvingen die rekeninghouders, wier rekening op 31 december niet door het bestuur van een boerenleenbank konden worden gecontroleerd, een contrölebiljet. Kas, Effecten, Deviezen. De omzetten in het kasverkeer met de aangesloten boerenleenbanken bleven nagenoeg gelijk. Uitgaande geldzendingen beliepen in totaal 274 (264) millioen, geldontvangsten 176 (170) millioen. Zoals reeds enkele jaren in successie het geval is geweest, was ook in dit verslagjaar januari de enige maand met een ontvangstoverschot en lagen de uitgaande geldzendingen verreweg het hoogst in de maand december. De grote omzetten op de Amsterdamse Effectenbeurs weerspiegelden zich in een snelle groei van de werkzaamheden en van de provisiebaten onzer effectenafdeling. Een toenemen de belangstelling onder de cliënten van de aangesloten boerenleenbanken voor belegging in effecten, welke belangstelling ook in toenemende mate op aandelenbelegging is gericht, leidde tot een veelvuldiger contact tussen onze effectenafdeling en de kassiers der plaatse lijke boerenleenbanken. In dit kader werden herhaalde malen regionale samenkomsten met kassiers en groepsbezoeken aan de effectenbeurs georganiseerd. De omzetten van de afdeling buitenland stegen in 1959 zeer snel, zowel op het gebied van bankoverboekingen, accreditieven en incassi als voor wat betreft de handel in buiten lands bankpapier. 51

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Coöperatieve Centrale Boerenleenbank | 1959 | | pagina 28