Drukt men de diverse posten uit in een percentage van het balanstotaal dan verkrijgt men de volgende reeks. Posten van de verlies- en winstrekening in procenten van de gemiddelde balanstelling 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 rentebaten 2,91 2,95 2,90 2,92 3,03 3,52 3,73 rentelasten 2,13 2,16 2,11 2,12 2,21 2,68 2,79 rentemarge 0,78 0,79 0,79 0,80 0,82 0,84 0,94 provisiemarge 0,06 0,07 0,07 0,08 0,09 0,09 0,09 bedrijfskosten 0,51 0,50 0,52 0,54 0,55 0,59 0,59 afschrijvingen 0,02 0,03 0,03 0,03 0,07 0,07 0,09 diversen 0,02 0,01 0,02 0,03 0,01 reservering 0,12 0,13 0,11 0,11 0,12 0,14 0,18 winst 0,17 0,20 0,19 0,18 0,16 0,15 0,18 Uit deze gegevens blijkt, dat de rentemarge bij de boerenleenbanken geleidelijk is verbeterd, hetgeen vooral de reservering ten goede is gekomen. Opmerkelijk is voorts, dat de winst in procenten van het balanstotaal op dezelfde hoogte is gebleven. De rentemarge blijft betrekkelijk laag ten opzichte van het steeds stijgend niveau der kosten. Dientengevolge ligt ook de winst op een betrekkelijk laag niveau. Een verdere opvoering van de reserves blijft gewenst, mede gelet op de taak waarvoor het landbouwkrediet in de toekomst zal worden gesteld. Gang van zaken bij de Centrale Bank De belangrijke toeneming van de activiteiten van de aangesloten boerenleenbanken op het terrein van de krediet- en voorschotverlening in het verslagjaar had tot gevolg, dat de stijging van de tegoeden van de boerenleenbanken bij de Centrale Bank zich beperkte tot een bedrag van 86 (144) millioen, waaronder een bediag aan bijgeschreven rente ad 23,5 millioen. Per ultimo van het jaar 1959 bereikte het totaal van de tegoeden van de aangesloten boeren leenbanken bij de Centrale Bank een bedrag van 848 (762) millioen. Onderstaand volgt de gebruikelijke opstelling van de tegoeden van de boerenleenbanken met als vergelijking de overeenkomstige cijfers van 1958. 42 ONTWIKKELING VAN DE ACTIVA DER CENTRALE BANK (in millioenen guldens) liquiditeiten effectenfonds andere beleggingsuifzetlingen fotaal der activa overige activa '53 '55 '57 '59 '53 '55 '57 '59 '53 '55 '57 '59 43

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Coöperatieve Centrale Boerenleenbank | 1959 | | pagina 24