De krediet- en voorschotverlening Zoals in de inleiding van dit verslag reeds is vermeld, bleef de kredietverlening bij de boerenleenbanken stijgen en wel tot een tot nu toe ongekende hoogte. Het totaal der nieuw verstrekte voorschotten, dat in 1958 na de daling van 1957 het hoge peil van 1956 had over troffen, steeg opnieuw en wel met 59 millioen tot 172 millioen. De stijging nam van maand tot maand toe, vooral in de tweede helft van het jaar. De aflossingen op voorschotten bedroe gen in 1959 60 millioen; d.i. 14,5% van het per 1 januari 1959 aan voorschotten uitstaande bedrag. Voor het jaar 1958 bedroeg dit percentage 14,7. Nieuwe voorschotten (in duizenden guldens) Aflossingen 1957 1958 1959 1957 1958 1959 januari 6.576 8.881 10.126 2.797 3.814 4.496 februari 7.261 7.319 10.074 2.307 2.473 3.123 maart 8.118 7.921 12.853 2.213 3.068 3.243 april 8.404 8.900 13.692 2.087 3.544 3.241 mei 8.646 8.581 14.573 2.714 3.307 3.444 juni 8.050 9.188 15.550 3.004 4.852 5.781 juli 9.206 9.123 16.426 3.063 3.680 4.819 augustus 7.111 8.704 12.573 2.883 3.497 4.204 september 6.372 9.371 15.129 2.411 3.298 4.053 october 7.321 12.079 16.942 2.644 3.737 4.273 november 6.999 10.280 15.914 2.426 3.597 4.248 december 8.164 12.679 18.094 10.241 13.136 15.114 Jaartotaal 92.228 113.026 171.946 38.790 52.003 60.039 Het bedrag der bij de boerenleenbanken uitstaande voorschotten beliep op 31 december 1959 526 millioen. Dit betekent een toeneming in 1959 van 112 millioen. De post debetsaldi in lopende rekening steeg van 89 millioen tot 106 millioen. Hierbij kan worden op gemerkt, dat in het bijzonder in de tweede helft van het jaar van maand tot maand de bedragen der uitstaande saldi belangrijk hoger lagen dan in de overeenkomstige maanden van het vooraf gaande jaar. Ook in 1959 hebben de hypothecaire voorschotten buiten de landbouw, bij wijze van beleg ging verstrekt, een belangrijke rol gespeeld in de toeneming van de uitstaande voorschotten; de financiering van de particuliere woningbouw op basis van het Besluit en de Beschikking Bevordering Eigen Woningbezit met garantie van de betrokken gemeente is hierbij met een bedrag van ongeveer 17 millioen betrokken. Het verdient de aandacht, dat" zich in het van maand tot maand stijgende bedrag der goedkeuringen van de Centrale Bank betreffende de kredieten en voorschotten, die door de boerenleenbanken worden verleend, in de verhouding tussen de uitleningen in en buiten de landbouw geen noemenswaardige verschuivingen voordeden; bet aandeel der uitleningen recht- 34 DEBETSALDI OP LOPENDE REKENINGEN BIJ DE AANGESLOTEN BOERENLEENBANKEN (in millioenen guldens) 1959 1958 1959 1958 1957 1957 1956 1955 1954 1953 M A M J J ASOND 35

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Coöperatieve Centrale Boerenleenbank | 1959 | | pagina 20