Voor de groenten- en fruitteelt was het verslagjaar over het geheel genomen bevredigend, hoewel voor bepaalde groepen van bedrijven b.v. voor zwaar door droogte getroffen bedrij ven het verslagjaar ongunstig was. De totaal-omzet van de bij het Centraal Bureau voor Tuinbouwveilingen aangesloten veilingen bereikte een nieuw record: circa 675 millioen tegenover 543 millioen in 1958 en 568 millioen in 1957. De totale export van verse groenten nam toe van 490.000 tot 558.000 ton naar waarde van 281 tot 342 millioen en voor vers fruit van 68.000 tot 125.000 ton, naar waarde van bijna 54 tot 107 millioen. Opnieuw kunnen de producenten van bloembollen, bloemen en boomkwekerijproducten op een gemiddeld gunstig jaar terugzien. De uitvoer van bloembollen steeg met 10% tot 225 millioen en die van bloemkwekerijproducten eveneens met 10% tot ruim 55 millioen, dit ondanks de aanzienlijke verhoging van de Britse invoerrechten op snijbloemen, welke een dui delijke handicap voor de Nederlandse export betekende. Gang van zaken bij de boerenleenbanken Aanwijzingen voor de gang van zaken bij de boerenleenbanken kunnen worden gevonden op het gebied van de spaarbeweging, de krediet- en voorschotverlening en in de omzetten op de diverse rekeningen. Te dezer plaatse worden speciaal de omzetten beschouwd, aangezien de andere aspecten afzonderlijk worden behandeld. Beliep de totale omzet op lopende rekeningen in 1958 4.811 millioen, in 1959 stegen de omzetten tot 5.646 millioen, een stijging dus van 17%. De omzetten op spaarrekening vertoonden een gelijksoortig beeld. De omzetten op deze rekeningen stegen van 1.040 mil lioen in 1958 tot f 1.197 millioen in 1959, een stijging van 15%. Ook het totaalbedrag aan nieuwe voorschotten vertoonde een aanmerkelijke stijging. Werden in 1958 voor 113 millioen nieuwe voorschotten verstrekt, in 1959 beliepen deze 172 millioen. In procenten uit gedrukt is dit een stijging van 52%; de aflossingen stegen van 52 millioen tot 60 millioen. Omzetten in 1958 en 1959 bij de aangesloten boerenleenbanken (in duizenden guldens, exclusief rente) Spaarrekeningen Lopende rekeningen Voorschotten Ingelegd Terugbetaald Tegoedgeschreven Afgeschreven Afgelost Verstrekt 1958 1959 1958 1959 1958 1959 1958 1959 1958 1959 1958 1959 le kw. 2e kw. 3e kw. 4e kw. 155.678 168.691 115.579 129.637 156.895 111.001 149.260 1173.306 97.283 163.711 181.620 118.066 115.494 130.957 125.752 144.578 482.803 559.768 496.473 575.331 618.265 716.524 598.976 708.958 671.386 771.384 641.135 740.438 646.821 775 928 655.139 797.155 9.355 11.703 10.475 20.470 10.862 12.466 13.076 23.634 24.121 26.669 27.198 35.038 33.053 43.815 44.128 50.950 Totaal 598.286 680.512 441.929 516.781 2.419.275 2.823.604 2.391.723 2.821.882 52.003 60.038 113.026 171.946 Indien wij de omzetten op lopende rekeningen vergelijken met de omzetten op de spaar rekeningen, blijkt, dat deze verhouding de laatste drie jaren vrijwel constant blijft. Gedurende de jaren 1957 en 1958 was de omzet op lopende rekeningen, resp. 4,8 maal en 4,6 maal zo groot als op de spaarrekeningen. In het verslagjaar was dit verhoudingscijfer 4,7. Ook het aandeel van de omzet op lopende rekeningen in de totaalomzet vertoont een gelijk 26 beeld. In de jaren 1957 en 1958 bedroeg dit resp. 82,81% en 82,22%; in 1959 beliep dit aandeel 82,50%. Uit deze cijfers blijkt, dat het betalingsverkeer zich praktisch nagenoeg uitsluitend afspeelt op de lopende rekeningen. Vergelijking van de omzetten op spaarrekeningen met de omzetten op lopende rekeningen in de jaren 1952 t/m 1959 Jaar Omzet op spaarreke ningen excl. bijgeschreven en uitbetaalde rente (in duizenden guldens) Stijging in vergelijking met het vorige jaar (in pro centen) Omzet op lopende reke ningen, excl. rente, provisie en kosten (in duizenden guldens) Stijging in vergelijking met het vorige jaar (in pro centen) Totaal omzet op spaarre keningen en lopende reke ningen excl. rente, provisie en kosten (in duizenden guldens) Omzet op lopende rekeningen uitgedrukt in procenten van de totale omzet Verhouding van de omzet op spaarreke ningen tot de omzet op lopende rekeningen 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 523.543 519.384 537.243 612.448 689.694 866.764 1.040.215 1.197.293 8,55 0,79 3,44 14.00 12,61 25,67 20.01 15,10 1.922.980 2.141.474 2.541.432 3.051.724 3.644.494 4.175.235 4.810.998 5.645.486 15.34 11,36 18,68 20,08 19,42 14,56 15,23 17.35 2.446.523 2.660.858 3.078.675 3.664.172 4.334.188 5.041.999 5 851.213 6.842.779 78,60 80,48 82,55 83,29 84,09 82,81 82,22 82,50 1 3,67 14,12 14,73 14,98 1:5,28 14,82 14,63 1:4,72 Het spaar'bankbedrijf Ondanks de droogte gedurende de zomermaanden is 1959 een gunstig spaarjaar geweest voor de boerenleenbanken. De inlagen stegen van 598 millioen in 1958 tot 681 millioen in 1959. De terugbetalingen bedroegen 517 millioen in 1959 tegenover 442 millioen in 1958. De netto besparingen beliepen derhalve 164 (156) millioen. Inclusief de bij te schrijven rente, welke gesteld kan worden op 37 millioen, beliep de toeneming der toevertrouwde spaargelden 201 millioen. Gemiddeld werd er per maand 57 millioen ingelegd en 43 millioen terugbetaald. Gedurende het eerste halfjaar van 1959 lag het spaarsaldo, d.i. het verschil tussen de inlagen en terugbetalingen, op een hoger niveau dan in de overeenkomstige periode in 1958. In de tweede helft van 1959 kon het omgekeerde worden geconstateerd. Van januari tot en mer juni 1959 bedroeg het spaarsaldo 79 millioen. In 1958 werd in dezelfde periode 59 millioen meer ingelegd dan terugbetaald. Gedurende de tweede helft van 1959 overtroffen de inlagen de terugbetalingen met 85 millioen, terwijl het verschil tussen inlagen en terugbetalingen gedurende de overeenkomstige periode in 1958 97 millioen bedroeg. Het spaartegoed bij de Stichtingen Spaarbank van de aangesloten boerenleenbanken steeg met inbegrip van de tegoedgeschreven rente van 1.159 millioen tot 1.359 millioen. Per einde 1954 bedroeg het spaartegoed 677 millioen. Gedurende een tijdsperiode van vijf jaren zijn de spaargelden derhalve gestegen met méér dan 100%. 27

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Coöperatieve Centrale Boerenleenbank | 1959 | | pagina 16