1952 16 17 MAANDOMZETTEN IN LOPENDE REKENING (DEBET EN CREDIT) VAN DE AANGESLOTEN BOERENLEENBANKEN (in millioenen guldens) lan. Feb.Mrt Apr Mei ioni lult Aug.Scp.Oct. Nov.Pet. Verloop der lopende rekeningen bij de aangesloten Boerenleenbanken in duizenden guldens exclusief rente 1952 1951 Gestort Uitbetaald Saldo Saldo Gestort Uitbetaald Saldo Saldo Bijge- Afge- gestort uitbet. Bijge Afge- gestort uitbet. schreven schreven Bijge- schreven Afge- schreven schreven schreven Bijge schreven Afge schreven Januari 64.847 68.112 3.265 50.792 52.583 I-79I Februari 62.874 63.550 676 49-952 53.276 3.324 Maart 72.103 73.864 1.761 62.242 67.587 5-345 April 71.424 77-235 5.811 61.911 65.673 3.762 Mei 87.323 80.929 6.394 68.181 66.239 1.942 Juni 96.319 85.277 11.042 81.149 78-359 2.790 Juli 100.935 88.118 12.817 95-857 84.739 II.118 Augustus 82.426 82.421 5 80.764 76.300 4.464 September 86.186 83-313 2.873 67.083 67.011 72 October 87.968 88.208 240 70.459 70.127 332 November 75-985 72-997 2.988 76.878 74.829 2.049 December 84.231 86.335 2.104 71.079 74.088 3.009 972.621 950.359 36.119 13-857 836.347 830.811 22.767 17.231 Gemiddeld per maand 81.052 79-I97 69.696 69.234 Totaal toevertrouwde gelden op lo- Totaal toevertrouwde gelden op lo pende rekening per 31 December pende rekening per 31 December 1952* 82.816 1951 67.707 Totaal opgenomen credieten 38-859 Totaal opgenomen credieten 46.013 Totaal gestort Totaal uitbetaald Saldo gestort Saldo uitbetaald of bijgeschreven of afgeschreven of bijgeschreven of afgeschreven 1948 397.511 403.446 5.935 1949 519.183 526.204 7.021 1950 661.744 667.385 5.641 1951 836.347 830.811 5.536 1952 972.621 95°-359 22.262 exclusief rente 1952.

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Coöperatieve Centrale Boerenleenbank | 1952 | | pagina 9