Garantiefonds voot Land- en Tuinbouw, Eindhoven 66 67 Resultatenrekenitij per 3I December 1952 Overboeking naar Reserve voor toekomstige verplichtingen 4-946,71 4-946,71 4-946,71 4.946,71 Balans pei 31 December 1952. Coöp. Centrale Boerenleenbank Vorderingen wegens verstrekte garanties 252.282,33 Stichtingskapitaal 16.472,13 Reserve voor toekomstige verplichtingen: Storting Coöp. Centrale Boerenleenbank J 100.000, Storting plaatselijke Boerenleenbanken: Saldo vorige jaren J 121*73 Gestort in 1952 L_ü 121.886,73 Batig saldo resultatenrekening: Saldo vorige jaren 25-34 9 Batig saldo 1952 4-94 >7* 30.295,60 Verstrekte garanties 268.754,46 100,- 252.182,33 16.472,13 268.754,46 Toelichting: De verstrekte garanties hebben betrekking op verstrekte en nog lopende bedrijfscredieten en credieten in de Veenstreek. Voor de bedrijfscredieten is het Rijk voor 70% en het Garantiefonds voor 20% garant; voor de credieten in de Veen- streek is het Rijk voor 50%, de betrokken Gemeente voor 25% en het Garantiefonds voor 15% garant. Sedert het totstandkomen der regeling is voor 255 bedrijfscredieten, welke credieten in totaal een bedrag beliepen van f 636.150—garantie verstrekt; hiervan lopen nog 15 credieten tot een bedrag van f 50.600—. Voor 8 credieten in de Veenstreek, welke credieten in totaal een bedrag van f 42.347,50 uitmaken alle nog lopen, is garantie verstrekt. welke credieten Accountantskantoren Nijst Co.: CORNELISSE Eindhoven, Maart 1953 Voor accoord: Coöperatieve Centrale Boerenleenbank: Het Bestuur: A. N. Feeskens, Voorzitter Jhr Mr J. Th. M. Smits van Oyen, Ondervoorzitter Th. P. H. Rutten Jhr Mr F. J. M. van Nispen tot Sevenaer Mr Edm. Deihougne Het Bestuur van het Garantiefonds voor hand- en Tuinbouw: Mr Ph. C. M. van Campen Mr F. J. F. Claessens

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Coöperatieve Centrale Boerenleenbank | 1952 | | pagina 35