Balans per 42 31 December 1952 43 Aandeelhouders Nog te storten op aandelen 5.611.500, Aansprakelijkheidsfonds 6.235.000, Kas, Kassiers en daggeldleningen 11.846.500, Kas 2.076.655,93 Kassiers 4.612.274,31 Giro-instellingen 244.031,23 De Nederlandsche Bank 5.636.476,12 Daggeldleningen I2-5<S9-437>59 Bankiers in Binnen- en Buitenland 2.554.701,01 Uitzettingen op korten termijn Schatkistpapier 55.600.000, 's Rijks Schatkist 62.812.000, Provinciën, Gemeenten, enz. met een looptijd van niet meer dan een jaar 3.083.264,95 Effecten 121.495.264,95 Genoteerde fondsen 77.630.923,52 Beleggingen op langen termijn Provinciën, Gemeenten, enz.: met een looptijd van 1 t/m 5 jaar 51.309.164,78 met een looptijd van 6 t/m 10 jaar 67.598.290,92 met een looptijd langer dan 10 jaar 97.194.470,58 Hypothecaire leningen 4.849.064,40 Debiteuren 220.950.990,68 Boerenleenbanken 154.599,62 Debiteuren tegen effectenonderpand I2.250.000, Debiteuren in rekening-courant 29.749.687,18 Overige Debiteuren 34.7°7.9II,97 Deelnemingen 76.862.198,77 Aandelen 1.656.350. Voorschotten Gebouwen en Inventaris I.656.35O, Gebouwen in eigen gebruik 1, Inventaris 1, Voorraad Materiaal 2, Onroerende goederen 229.731,46 Diverse Rekeningen 4.161.298,06 Te vorderen wegens gestelde borgtochten 2.087.721,69 529-957-399>°4 Het Bestuur: A. N. Fleskens, Voorzitter Jhr Mr J. Th. M. Smits van Oven, Ondervoorzitter Th. P. H. Rutten Jhr Mr F. J. M. van Nispen tot Sevenaer Mr Edm. Delhougne De Directeuren: Mr Ph. C. M. van Campen Mr F. J. F. Claessens Kapitaal Aandelenkapitaal Aansprakelijkheidsfonds Reserves Reservefonds Gemeenschappelijke Reserve Effectenreserve Bouwreserve Reserve voor Belastingen Schuldbrieven en Deposito's voor een maand, of langer Tienjarige Schuldbrieven Boerenleenbanken-Deposito-Brieven Boerenleenbanken-Participatie-rekening Boerenleenbanken-Spaarreserve-rekening Boerenleenbanken-Dep. i jaar opzegging Boerenleenbanken-Dep. 6 maanden opzegging Andere Deposito's Crediteuren Stichting Spaarbank der C.C.B Boerenleenbanken-Rekening-courant Bankiers in Binnen- en Buitenland Overige creditsaldi Diverse Rekeningen Winst 6.235.000,- 6.235.000,- 4.517.480,88 1.540.598,51 4.500.000, 225.000, 625.000, 1.024.766,97 427.500,— 160.007,36 48.727.100, 2.786.700, 10.546.643,84 1.232.746,72 412.956.931,06 7.973.266,15 19.207.728,61 12.470.000, 10.783.079,39 813.822,97- Ó4-297-7I*hI7 441.370.672,54 150.200,91 71.905,06 Gestelde Borgtochten 2.087.721,69 529-937-399>°4 De Raad van Toezicht: Mr P. W. PI. Truyen, President C. Moors, Vice-President Arnold Smits A. H. Lohuis G. W. Kampschöer J. B. van Kampen J. G. A. Opfergelt H. F. van Haaren P. J. Thijssen C. J. Biemond Accountantskantoren Nijst Co.: Cornelisse.

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Coöperatieve Centrale Boerenleenbank | 1952 | | pagina 23