26 27 1946 1947 1948 1950 1951 Ontwikkelingsbeeld van de Activa van de Centrale Bank (in mïll'toenen guldens) activa van de Centrale Bank liquiditeiten etfectenfonds andere beleggingsuitzettingen debiteuren overige activa De bedrijfsresultaten van de Centrale Bank werden beinvloed door de hiervoor beschreven politiek inzake omschakeling op hoger rentende beleggingen. De renteverhoging ten bate van de boerenleenbanken, de last van de credietbeperkingsmaatregelen, die haar effect nog deden gelden in de periode vóór de opschorting van de plicht tot opname van overschrijdingscre- dieten bij De Nederlandsche Bank (i April 1952), alsmede de afstoting van een gedeelte der investeringsfinancieringen van de centrale coöperatieve aan- en verkoopverenigingen door mid del van uitgifte van obligatieleningen, hadden tot gevolg, dat de aan de Centrale Bank verblij vende rentewinst een daling te zien gaf. De activiteit van de Centrale Bank op het gebied van het buitenlandse betalingsverkeer droeg bij tot de stijging van de provisiën. Tengevolge van de gebruikelijke politiek, die bij de Centrale Bank wordt gevolgd om voorraden materiaal aan het einde van het boekjaar ineens af te schrijven ten laste van de verlies- en winstrekening, ontstond in de loop van het verslagjaar een boekwinst op aan boerenleenbanken verkochte materialen, verantwoord onder „andere baten", daar in tegenstelling met het voorafgaande jaar aanzienlijk lagere voorraden materiaal in 1952 werden aangehouden. Na reservering van 100.000,voor belastingen en 200.000,tegenover debiteuren en deelnemingen alsmede van 75.000, voor eventuele voorziening in kantoorgebouwen, sluit de resultatenrekening van de Centrale Bank met een winstsaldo van 71.905,06 (vorig jaar 134.701,36), nadat reeds rekening is ge houden met het voorstel om aan het pensioenfonds van de Centrale Bank evenals verleden jaar een bedrag van 100.000,ten goede te doen komen. Bij voortduring wordt van onze landbouwcredietorganisatie gevraagd toenemend dienstbetoon, willen de boerenleenbanken zich kunnen blijven ontwikkelen als middelpunt van het financiële verkeer ten plattelande. Nauwe samenwerking tussen plaatselijke boerenleenbanken en Centrale Bank is hiervoor van belang. Voor de in het afgelopen jaar ondervonden medewerking zijn wij de beheerders en kassiers, alsmede het personeel van de Centrale Bank, zeer erkentelijk. Gaarne zeggen wij allen dank voor hun toewijding aan de belangen van onze boerenleenbankorganisatie.

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Coöperatieve Centrale Boerenleenbank | 1952 | | pagina 15