d (ta vu 25 Debiteuren in reken.-courant 39.762 Overige Debiteuren 41.498 Debiteuren in reken.-courant 29.904 Overige Debiteuren 46958 Debiteuren in reken.-courant 32.947 Overige Debiteuren 27.389 Debiteuren in reken.-courant 22.514 1949 Overige Debiteuren 13.966 Debiteuren in reken.-courant 23.902 1948 Overige Debiteuren 7.908 Debiteuren in reken.-courant 17.284 1947 Overige Debiteuren 6.828 Debiteuren in reken.-courant 5.335 1939 Overige Debiteuren 4.310 Debiteuren in reken.-courant 11.965 1* 1946 Overige Debiteuren 5.572 Ontwikkeling van de post „Debiteuren" van de Centrale Bank (in millioenen guldens 24 tieve centrale handelsinstellingen, waarvan het totaalbedrag 13 millioen beliep. Nadat de fi nanciering van deze instellingen in verband met prijsstijgingen, nieuwe investeringen en een ge zonde groei van de desbetreffende bedrijven voor de kapitaalkracht van onze instelling beden kelijk hoog waren opgelopen, hebben wij in overleg met de desbetreffende coöperatieve bedrij ven de voorkeur eraan gegeven een gedeelte van deze financieringen onder te brengen in een drietal obligatieleningen, die bij boerenleenbanken en particulieren, overwegend leden van onze boerenleenbanken, werden ondergebracht. Hiermede is ruimte geschapen voor de toekomstige financiering van deze bedrijven in verband met hun verdere ontwikkeling, die mag worden te gemoet gezien. Daarbij stemt het tot voldoening te kunnen constateren, dat door de beheerders van de landbouwcoöperaties begrepen wordt, dat de kapitaalsgrondslag van hun bedrijven ge lijke tred dient te houden met hun groei en ontwikkeling. Op tijd moet ervoor worden gezorgd, dat zowel bij de financierende instellingen als bij de gefinancierde bedrijven voldoende ruimte voor financiering van verdere expansie of voor het geval schokken moeten worden opgevan gen, blijft bestaan. Dit legt een grote verantwoordelijkheid op de beheerders van de betrokken instellingen. De beleggingspolitiek van de Centrale Bank werd gekenmerkt door een geleidelijke overscha keling op hoger rentende beleggingen, nadat de Centrale Bank aanvankelijk in de na-oorlogse jaren overeenkomstig onze traditionele taak, voor de boerenleenbanken de slagen van de lage rente had opgevangen. Met dit beleid hangt samen het ten laste van de exploitatierekening genomen boek verlies ad 1.463.840,16. Deze omschakeling voltrekt zich in de post Provinciën, gemeenten, enz. en voorts door geleidelijk uitbreiding te geven aan de beleggingen in effecten, waarbij wij aankoop nastreven op zo hoog mogelijke rendementsbasis in verband waarmede wij aan aankoop op termijn, derhalve beneden pari, de voorkeur hebben gegeven. Wij hadden dan ook per ultimo December nog aan effecten te ontvangen voor een bedrag van 14.300.000, In het verslagjaar werd ook bijzondere aandacht besteed aan de eigen kapitaalspositie van de Centrale Bank. Het hiervoor vermelde beleid inzake omschakeling op hoger rentende beleggin gen staat voorshands aan een uitbreiding van de open reserves in de weg. Dank zij de vlotte me dewerking van de aangesloten boerenleenbanken, waarvoor wij de beheerders ten zeerste er kentelijk zijn, slaagden wij erin door plaatsing van aandelen bij de aangesloten boerenleen banken het aandelenkapitaal van de Centrale Bank uit te breiden van 2.725.000,tot 6.235.000,Daar op ieder aandeel, waarop 10% in contanten wordt gestort, behalve de vol- stortingsverplichting nog een extra obligo rust van 1.000,kon zodoende het aandelenkapi taal plus aansprakelijkheidsfonds worden gebracht op een bedrag van 12.470.000,(vorig jaar 5.450.000,Is hiermede enerzijds een betere verhouding tot stand gebracht tussen de eigen kapitaalspositie van de Centrale Bank (open reserves, aandelenkapitaal plus aansprake lijkheidsfonds belop Un„r ojrrpn rredietbedrijf, waardoor meer fi nancieringsruimte is oorzichtigheid hier mede is geboden in ken dragen. De hiervoor besc.' c D _Tkomen tot uitdruk- ckkatuM kmg m het hierna O] 2 5 Bank. »'n millioenen guldens" moet zijn „in duizenden guldens"

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Coöperatieve Centrale Boerenleenbank | 1952 | | pagina 14