12 Aan de Boerenleenbanken, aangesloten bij de Coöperatieve Centrale Boerenleenbank te Eindhoven. Wij hebben de eer U te berichten, dat wij ter voldoening aan artikel 24-2° der statuten de Verlies- en Winstrekening en de Balans per 31 December 1945 met het bijbehoorende Verslag van het Bestuur en het voorstel ter bepaling van het dividend hebben onderzocht. Het onderzoek van de Balans met de Verlies- en Winstrekening is op grond van artikel 26-2° der statuten opgedragen aan een uit ons midden gevormde Commissie van Advies. Deze Commissie bestaat uit de Heeren Mr. P. W. H. Truyen, C. Moors en Arnold Smits, terwijl voor geval van verhindering als plaats vervangers zijn aangewezen de heeren G. V/. Kampschöer en H. F. van Haaren. De Commissie van Advies rapporteerde ons d.d. 24 Juli 1946 als volgt: Ter voldoening aan artikel 26 lid 2 der statuten hebben wij de Balans met de Verlies- en Winstrekening over het afgeloopen boekjaar 1945 onderzocht. Bij dit onderzoek lieten wij ons voorlichten en bijstaan door het door li aangewezen Accountantskantoor van W. Kreukniet. Op grond van ons voornoemd onderzoek, dat met volle medewerking van Bestuur en Directeuren plaats vond hebben wij de overtuiging gekregen, dat de Balans per 31 December 1945 met de bijbehoorende Verlies- en Winstrekening den juisten toestand der Bank wedergeven en dat de administratie met groote nauwkeurigheid wordt gevoerd. Mede op grond van dit rapport stellen wij Uwe Algemeene Vergadering voor ter décharge van het Bestuur en van onszelve de Balans per 31 December 1945, de Verlies- en Winstrekening, het dividendvoorstel en de andere daarbij behoorende stukken goed te keuren. In de Algemeene Vergadering van 19 November 1945 werden tot leden van onzen Raad van Toezicht herkozen de Heeren Mr. P. W. H. Truyen en Arnold Smits, terwijl tot aanvulling van de vacature, ontstaan door het overlijden van den heer J. W. Smit, werd gekozen de heer H. F. van Haaren. Dit jaar zijn volgens rooster aan de beurt van aftreden de Heeren C. Moors, A. H. Lohuis, G. W. Kampschöer en C. W. Leentvaar. Tot aanvulling dezer vacatures zal gelegenheid worden gegeven. Aldus vastgesteld in de vergadering van 5 Augustus 1946. De Raad van Toezicht: Mr. P. W. H. TRUYEN, President. C. MOORS. Vice-President. 13 ACCOUNTANTSVERKLARING. De boekhouding der Coöperatieve Centrale Boerenleenbank te Eindhoven werd door ons geregeld maandelijks gecontroleerd. Geconstateerd werd, dat de met de beleggingen gekweekte rente voor de juiste bedragen werd geboekt. De aanwezigheid der kasgelden, effecten, bewijzen van hypothecaire inschrijvingen, overige schuldbekentenissen en der onderpanden werd geconstateerd. Regelmatig is onderzocht of de maxima der toegestane credieten niet werden overschreden en de overwaarde der onderpanden van prolongaties en beleeningsposten voldoende was. Onder het bedrag „Diverse Crediteuren" is begrepen het saldo der Reserve Debiteuren. Op grond van ons onderzoek zijn wij van meening, dat de door ons geteekende balans per 31 December 1945 den juisten toestand der Bank op dien datum aanwijst en de Verlies- en Winst rekening over 1945 de juiste bedrijfsresultaten aangeeft. Accountantskantoor van W. Kreukniet. CORNELISSE. EINDHOVEN, 14 Augustus 1946.

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Coöperatieve Centrale Boerenleenbank | 1945 | | pagina 7