v .v.v>. Jt tt.::::.' j's:■.-.-■3 v 10 Deelnemingen: 472.000.aand. A. Nederlandsche Landbouwbank 2.057.000.aand. B. idem 292 óprichtersbewijzen Nederlandsche Landbouwbank 5.000.aand. N.V. Boeren-Hypotheekbank (10 gestort) 75.500.aand. N.V. Borg-Maatschappij (10% gestort) 1.000.000.- aand. Mij tot Financiering van het Nationaal Herstel N.V. Te vorderen wegens uit het Effectenfonds in Leendepot gegeven fondsen: Betreft de nomi nale waarde van de onder het Effectenfonds opgenomen fondsen, voor zoover door ons als leendepot ter beschikking van derden gesteld. Overloopende posten: Loopende rente en vooruitbetaalde onkosten. Te vorderen wegens gestelde borgtochten: zie hieronder inzake gestelde borgtochten. Passiva. Kapitaal: Het kapitaal onzer instelling bedroeg einde 1945 2.682.000. Aansprakelijkheidsfonds: Ingevolge art. 4 der Statuten brengt elk aandeel een aansprakelijk heid van 1000.boven het bedrag van dat aandeel mede. Reservefonds: Einde 1944 bedroeg dit fonds4.176.191.95 Uit de winst van 1944 werd daarbij gevoegd 9.821.67 Saldo per 31 December 1945 f 4.186.013.62 Gemeenschappelijke Reserve: Saldo per 31 December 1944 977.384.12 Uit de winst van 1944 werd daarbij gevoegd 1.091.30 Bijdragen van de Boerenleenbanken 28.551.89 Saldo per 31 December 1945 1.007.027.31 Effectenreserve: Saldo per 31 December 19442.050.000. Uit de winst van 1944 werd daarbij gevoegd 250.000. Saldo per 31 December 1945 2.300.000. Tienjarige schuldbrieven. Op 31 December 1945 stonden uit: 3l/2 Tienjarige schuldbrieven f 299.000. Overloopende Posten: Loopende rente en te betalen belastingen. Gestelde Borgtochten: Dit bedrag geeft aan het totaal der door ons voor derden gestelde borg tochten vrijwel uitsluitend ten behoeve van publiekrechtelijke lichamen. 11 Wij doen U tenslotte het navolgende VOORSTEL TOT WINSTVERDEELING. Het beschikbaar winstsaldo bedraagt 177.338.96 Wij stellen U voor dit aan te wenden als volgt: Toe te voegen aan de Effectenreserve, conform art. 491 150.000. 27.338.96 Uit te keeren een dividend van 6% (maximum over het gestorte kapitaal) conform art. 492 16-092- van het resteerend bedrag ad H-246.9o komt conform art. 493 aan de Gemeenschappelijke Reserve 10% 1.124.70 aan het Reservefonds 10-122.26 11.246.96 EINDHOVEN, Juli 1946. Het Bestuur: A. N. FLESKENS, Voorzitter. Jhr. Mr. J. TH. M. SMITS VAN O YEN, Ondervoorzitter. TH. P. H. RUTTEN. Jhr. Mr. F. J. M. VAN NISPEN TOT SEVENAER. Mr. EDM. DELHOUGNE.

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Coöperatieve Centrale Boerenleenbank | 1945 | | pagina 6