8 In: 1945 1944 1943 1942 1941 1940 1939 1938 1937 1936 1935 1934 1933 Noordbrabant 206 205 205 203 202 202 202 202 202 202 202 201 201 Limburg 157 157 156 156 156 156 156 156 155 155 154 154 154 Gelderland 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 Overijssel 46 45 45 45 45 45 45 45 45 44 44 44 44 Zuid-Holland 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 Noord-Holland 29 29 29 29 29 28 28 28 28 28 28 27 27 Zeeland 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 Utrecht 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 Drente 7 7 7 7 8 8 8 8 8 8 8 8 8 Friesland 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 Groningen TOTAAL 574 572 571 569 569 568 568 568 567 566 565 563 563 In: 1932 1931 1930 1929 1928 1927 1926 1925 1924 1920 1910 1900 1899 Noordbrabant 200 200 199 198 195 195 195 194 194 188 108 31 19 Limburg 154 154 153 153 152 152 151 151 148 140 100 13 12 Gelderland 71 71 71 70 70 70 68 67 67 66 24 1 1 Overijssel 44 44 44 44 45 45 45 45 45 43 18 Zuid-Holland 31 31 31 30 30 29 28 25 24 23 13 Noord-Holland 27 27 27 27 26 26 25 24 5 5 4 Zeeland 11 11 11 11 11 11 10 10 8 7 7 1 1 Utrecht 8 8 8 8 8 8 8 8 8 6 4 Drente 8 8 8 8 7 7 7 7 7 7 4 Friesland 7 7 7 6 6 6 6 6 6 5 TOTAAL 561 561 559 555 550 549 543 537 512 490 283 46 33 Rente. Gedurende het boekjaar 1945 werd in het verkeer met de aangesloten Boerenleenbanken het volgende rentetarief toegepast: voor direct opvorderbaar geld: 2% voor deposito met 6 maanden opzegging: 2% voor deposito met 1 jaar opzegging: 3y8 als debetrente wordt gevorderd: 3Yi Over een gedeelte van het direct opvorderbaar geld werd aan de locale banken, in afwijking van dit tarief, een lagere rente vergoed, t.w. 1% Controle. Onze boeken worden maandelijks afgesloten voor het opmaken van een maandbalans; de door den accountant geteekende maandbalansen werden regelmatig aan de leden van het Bestuur en van den Raad van Toezicht toegezonden. Ter voldoening aan het bepaalde in art. 174 der Statuten is het procesverbaal van den Raad van Toezicht tegelijk met de hierbij aangeboden, door het Accountantskantoor geteekende Balans en Verlies- en Winstrekening, afgedrukt. 9 Verlies- en De post Onkosten is als volgt samengesteld Winstrekening. Salarissen Vacantie- en kindertoeslagen Inspectiekosten Vergaderkosten Gebouwen en Inventaris Belastingen en Contributiën Af: Gereserveerd uit de winst van 1944 Verzekeringen, Accountantskosten, enz Diversen Af: vaste inspectiebijdragen De post Andere Baten omvat o.a. de gerealiseerde koerswinst van het Effectenfonds, zooals bij verkoop of uitloting tegen hoogere dan de aanschafwaarde. BALANS. Activa. Aandeelhouders voor nog te storten Op het per einde 1945 geplaatste kapitaal groot 2.682.000.is nog 90 te storten, bedragende 2.413.800, Aandeelhouders voor nog te storten op aansprakelijkheidsfonds Nog te storten 2682 X 1000.— is 2.682.000.—. Schatkistpapier: Het nominaal bedrag van schatkistpapier, uitgegeven door den Staat der Nederlanden. Het disconto, voorzoover niet ten gunste van dit boekjaar komend, is onder het hoofd „Overloopende Posten" in het passief verantwoord. De looptijd van het schatkistpapier is ten hoog ste één jaar. Effectenfonds: Het effectenfonds, voor de specificatie waarvan wij verwijzen naar bijlage I van dit verslag, is gewaardeerd naar de aanschafwaarde, met dien verstande, dat geen fondsen boven pari zijn opgenomen. Provinciën, Gemeenten en Polders: Het bedrag onzer uitleeningen aan publiekrechtelijke lichamen, ten deele bij wijze van kasgeldleening, ten deele als leening met betrekkelijk korten looptijd of onder zoodanige voorwaarden, dat de daarin belegde kapitalen op korten termijn opeischbaar zijn. Hypothecaire Leeningen: Deze uitleeningen zijn, behoudens enkele uitzonderingen, opzegbaar met drie maanden. Diverse Debiteuren: Instellingen voor aan- en verkoop van meststoffen en voederartikelen. Veilingen, Zuivelfabrieken e.d Diverse rekeninghouders met effectenonderpand- Diverse rekeninghouders met andere zekerheden 176.054.61 22.561.67 20.496.91 9.621.— 6.331.65 f 431.238.54 250.000.— 181.238.54 16.697.81 30.733.15 f 463.735.34 5.740.— f 457.995.34 6.075.655.61 149.190.60 1.918.881 8.143.727.21 i

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Coöperatieve Centrale Boerenleenbank | 1945 | | pagina 5