m LSwï- Ï'ïfe' 5 Aan den Raad van Toezicht der Coöperatieve Centrale Boerenleenbank te Eindhoven. MIJNE HEEREN, Het verheugt ons het verslag over het eerste boekjaar na de bevrijding weer in den dege- lijken vorm van weleer te kunnen aanbieden. De vertraagde verschijning, alhoewel minder laat dan het vorige jaar, is het gevolg van de bijzondere omstandigheden, die ook in het loopende jaar zulke zware eischen aan onze instelling stelden. Het economisch leven stond in het teeken van de algeheele bevrijding van het land, welke voor den land- en tuinbouw medebracht een noodzaak tot aanpassing aan nieuwe aanvoer- en afzet mogelijkheden op basis van een gewijzigde kosten- en prijzenstructuur, waartoe o.m. de vaststelling van den koers van den gulden ten opzichte van het buitenland aanleiding gaf. De ter bevordering van deze aanpassing alsmede tot herstel van de groote, door den bezetter toegebrachte schade, noodzakelijke maatregelen konden weer worden getroffen in overleg met de reeds spoedig na de be vrijding herrezen organisaties van den landbouw, die daartoe gingen samenwerken in de Stichting voor den Landbouw. Oude contacten met vele dezer organisaties werden hersteld en nieuwe konden worden aangegaan. Binnen het kader van de schoonmaak van het vaderlandsche huis vonden de ten plattelande, als gevolg van intering van voorraden, gedwongen inkrimping van inventarissen en nagelaten on derhoud en bemesting, opgehoopte, in den vorm van kasvoorraad, aangehouden geldmiddelen door de geldsaneeringsmaatregelen hun weg naar de boerenleenbanken en daar voor deze uitzettings mogelijkheden nagenoeg ontbraken naar onze Centrale Bank. Het verloop van dit proces wordt gedemonstreerd aan de hand van de navolgende tabel betreffende den stand der beschikbare mid delen bij onze Centrale Bank: BESCHIKBARE MIDDELEN. 1 Januari 309.964.000,— 1 September 525.578.000,— 1 Mei 337.235.000,— 1 October 608.878.000,— 1 Juni 350.133.000,— 1 November 639.854.000,— 1 Juli 375.201.000 1 December 647.452.000 1 Augustus 406.144.000,— 31 December 614.540.000,— Dat de aangesloten boerenleenbanken en onze Centrale Bank ook in het voor het geldwezen zoo uitzonderlijk moeilijke jaar alle voorgeschreven werkzaamheden, die uit de geldsaneering voort vloeiden, hebben kunnen vervullen, mag. voor een groot deel daaraan worden toegeschreven, dat in

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Coöperatieve Centrale Boerenleenbank | 1945 | | pagina 3