- Overzicht van de balansen der laatste vijf boekjaren van de Coöperatieve Centrale Boerenleenbank 1 z Aan het Bestuur der Coöperatieve Cen trale Boerenleenbank te Eindhoven. 1940 1941 1942 1943 1944 1940 1941 1942 1943 1944 ACTIVA: PASSIVA: Aandeelhouders 2399400 2399400 2400300 - 2405700 f 2408400 2666000 2666000 - f 2667000 f 2673000 f 2676000 Aandeelhouders (Aansprakelijk heidsfonds) Kas, kassiers en coupons Schatkistpapier Effectenfonds Provinciën Gemeenten en Polders Deposito u/g Hypothecaire Leeningen Boerenleenbanken Diverse debiteuren Deelnemingen Gebouwen en Inventaris Te vorderen wegens uit het Effec- fenfonds in Leendepöt gege ven fondsen 2666000 1234738 5100000 41393594 29447206 1756000 3093593 1107998 3505126 1737000 1 1680000 66 40 32 22 11 95 2666000 1472909 13700000 45877421 28516571 1582000 3318262 356652 3511036 1769970 1 1673000 97 77 95 26 88 43 29 266700C 3540352 52100000 51270613 30879627 1000000 1622053 60060 3796966 1770665 1 1600000 36 92 48 17 88 94 2673000 26945501 124100000 50539596 41724188 950000 1028035 50047 2798346 1770665 1 1500000 73 62 88 45 02 55 94 2676000 214000000 20720494 47777663 41772661 688333 56551 1993220 2526522 1 1500000 62 31 90 04 20 66 03 Aansprakelijkheidsfonds Reservefonds Gemeenschappelijke Reserve Effectenreserve Tienjarige Schuldbrieven Leenbanken (Dep. 1 jaar opz.) Leenbanken (Dep. 6 mnd. opz.) Leenbanken (Rekening-Courant) Diverse Crediteuren Fondsen in Leendepöt gegeven Overloopende posten 2666000 4103791 901408 1600000 449000 26508470 262800 49741735 4870493 147425 1680000 51163 35 85 37 41 22 35 2666000 4134 451 926007 1800000 449000 25710720 232400 61442155 5386376 209249 1673000 52333 05 45 11 83 51 48 2667000 4166122 946367 2000000 449000 25414020 243600 107010157 5396682 58278 1600000 150457 91 56 15 09 67 33 2673000 4174632 957159 2000000 299000 25641420 250500 207772475 7221963 22352 1500000 1550500 367770 71 54 81 71 97 58 49 2676000 4176191 977384 2050000 299000 24812020 208900 284999399 10190598 248284 1500000 1855145 526968 Overloopende posten 527628 89 504466 88 61044 96 618692 62 1076044 49 i T 95648287 55 107347693 43 152768685 71 257103775 81 337195892 25 95648287 55 107347693 43 152768685 71 257103775 81 337195892 Wij hebben de eer U onderstaand verslag uit te brengen omtrent de Stichting Pensioen fonds der Coöperatieve Centrale Boerenleenbank. Op 31 December 1943 bedroeg het saldo Stichtingskapitaal Bijstorting door de Coöp. Centrale Boerenleenbank Gekweekte rente Koerswinst bij uitloting van effecten ƒ702.679,17 1.000,— Betaalde pensioenen Onkosten 18.395, 11.39 Dit bedrag is belegd in: Effecten (zie onderstaande specificatie) Tegoed bij de Coöp. Centrale Boerenleenbank Leeningen aan Gemeenten Hypothecaire Leeningen Te vorderen rente Af: Te betalen loonbelasting 703.679,17 25.000,— 23.786,99 112.33 752.578,49 18.406,39 ƒ734.172,10 590.787,52 90.670 38.000,— 7.000,— 7.829,10 f 734.286,62 114,52 734.172,10 EINDHOVEN, 31 December 1944. Het Accountantskantoor van W. Kreukniet: CORNELISSE. Specificatie Effecten: 63.000.4 Nederland 4 3 y2% 3%% 3—3i/2% 31/2% 31/2% 31/2% 3 6.000. 16.500.— 35.000.— 48.000.— 112.000.— 20.000.— 21.000. 22.000. 38.000, 30.000. 23.000.— 31/2% 25.000.— 3— 20.000.— 3% 6.000.— 3%% 23.000.— 31/2% 14.000.— 31/2% 27.000.— 3%% 45.000.— 31/2% 4.000.— 31/2% 7.000.— 31/2% gewaardeerd tegen 1940 n idem 1941 idem 1941 idem 1942 idem 1943 idem 1938 Amsterdam 1936 idem 1937 III idem 1937 IV idem 1937 VII ArnJhem 1938 I Eindhoven 1935 Haarlem 1938 Hengelo 1938 Rotterdam 1937 I idem 1937 II idem 1937 V idem 1937 VI idem 1938 N.V. Boeren-Hypotheekbank Bank V. Neder 1. Gemeenten 1937 II aanschafwaarde. Het Bestuur: Het Bestuur der Stichting Pensioenfonds der Coöp. Centrale Boerenleenbank A. N. FLESKENS, Voorzitter. Mr. P. W. H. TRUYEN Dr. G. W. M. HUYSMANS. P. VAN GEMERT. J. A. H. FAESSEN, Secretaris.

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Coöperatieve Centrale Boerenleenbank | 1944 | | pagina 7