sgjnhilÉtei#1>jfn$A ACCOUNTANTSVERKLARING. v&wÈÊMÈl /la// c/e Boerenleenbanken, aangesloten bij cle Coöperatieve Centrale Boerenleenbank te Eindhoven. Ter voldoening aan artikel 26 lid 2 der statuten hebben wij de Balans met de Verlies- en Winstrekening over het algeloopen boekjaar 1944 onderzocht. Bij dit onderzoek lieten wij ons voorlichten en bijstaan door het door U aangewezen Accoun tantskantoor van W. Kreukniet. Op grond van ons voornoemd onderzoek, dat met volle medewerking van Bestuur en Direc teuren plaats vond, hebben wij de overtuiging gekregen, dat de Balans per 31 December 1944 met de bij behoorende Verlies- en Winstrekening den juisten toestand der Bank wedergeven en dat de admini stratie met groote nauwkeurigheid wordt gevoerd. INTERN EN VERTROUWELIJK Wij hebben de eer U fe berichten, dat wij ter voldoening aan artikel 24-2° der statuten de Verlies- en'Winstrekening en de Balans per 31 December 1944 met het bijbehoorende Verslag van het Bestuur en het voorstel ter bepaling van het dividend hebben onderzocht. Het onderzoek van de Balans met de Verlies- en Winstrekening is op grond van artikel 26-2' der statuten opge dragen aan een uit ons midden gevormde Commissie van Advies. Deze Commissie bestaat uit de heeren Mr. P. W. H. Truyen, C. Moors en Arnold Smits, terwijl voor geval van verhindering als plaatsvervanger is aangewezen de heer G- W. Kampschöer. De Commissie van Advies rapporteerde ons d.d. 4 October 1945 als volgt: Mede op grond van dit rapport stellen wij Uwe Algemeene Vergadering voor ter dé charge van het Bestuur en van onszelve de Balans per 31 December 1944, de Verlies- en Winst rekening, het dividendvoorstel en de andere daarbij behoorende stukken goed te keuren. Met leedwezen maken wij melding van het overlijden van ons hooggeacht medelid, de Heer J. W. Smit uit Wichmond (G.), die sedert 1927 als lid van ons College de belangen van onze Credietorganisatie met groote toewijding en bekwaamheid heeft gediend. In de Algemeene Vergadering van 5 Juni 1944 werden tot leden van onzen Raad van Toezicht herkozen de heeren M. Galiart, J. B- van Kampen en J. G. A. Opfergelt. Dit jaar zijn volgens rooster aan de beurt van aftreden de heeren Mr. P. W. H. Truyen en Arnold Smits- Tot aanvulling dezer vacatures zal gelegenheid worden gegeven, alsmede tot aanvulling van de vacature, ontstaan door het overlijden van den Heer J. W. Smit. Aldus vastgesteld in de vergadering van 29 October 1945. De Raad van Toezicht: Mr. P. W. H. TRUYEN, President. C. MOORS, Vice-President- De boekhouding der Coöperatieve Centrale Boerenleenbank te Eindhoven werd door ons geregeld maandelijks gecontroleerd. Geconstateerd werd, dat de met de beleggingen gekweekte rente voor de juiste be dragen werd geboekt. De aanwezigheid der kasgelden, effecten, bewijzen van hypothecaire inschrijvingen, overige schuldbekentenissen en der onderpanden werd geconstateerd. Regelmatig is onderzocht of de maxima der toegestane credieten niet werden over schreden en de overwaarde der onderpanden van prolongaties en beleeningsposten voldoende was. Onder het bedrag „Diverse Crediteuren" is begrepen het saldo der Reserve Debi teuren. Op grond van ons onderzoek zijn wijvan meening, dat de door ons geteekende Balans 31 December 1944 den juisten toestand der Bank op dien datum aanwijst en de Verlies- en Winstrekening over 1944 de juiste bedrijfsresultaten aangeeft. Accountantskantoor van W. Kreukniet. CORNELISSE- EINDHOVEN, 3 October 1945.

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Coöperatieve Centrale Boerenleenbank | 1944 | | pagina 5