INTERN EN VERTROUWELIJK 526.968.97 500.000.— 26.968.97 16-056.— 10.912.97 10.912.97 Provinciën, Gemeenten en Polders: Het bedrag onzer uitleeningen aan publiekrech telijke lichamen, ten deele bij wijze van kasgeldleening, ten deele ais leening met betrekkelijk korten looptijd of onder zoodanige voorwaarden.dat de daarin belegde kapitalen op korten termijn opeischbaar zijn. Hypothecaire Leeningen: Deze uitleeningen zijn, behoudens enkele uitzonderingen, opzegbaar met drie maanden. Diverse Debiteuren: Instellingen voor aan- en verkoop van meststoffen en voederartikelen, Veilingen, Zuivelfabrieken e.d. 770.248.59 Diverse rekeninghouders met effectenonderpand 178.171.94 Diverse rekeninghouders met andere zekerheden 1.044.800.13 1.993-220.66 Deelnemingen. De deelneming is toegenomen door den aankoop van nominaal 130.000, aandee- len „A" en 623.000,aandeelen ,,B" Nederlandsche Lanbouwbank. Deze aankoop heeft hoofdzakelijk in Aug/Sept. 1944 plaats gehad in verband met ons voornemen onze deelneming in de N.L.B. in haar geheel af te stooten daar voor onze Centrale Bank als landbouwcredietinstel ing het aandeelenbezit der N.L.B. geen voldoende belang meer had, gezien de ontwikkeling, die laatstgenoemde instelling heeft genomen in andere richting. Door de plotselinge beurssluiting in Sept. 1944 heeft de voorgenomen afstooting van ons belang bij de N.L.B. geen doorgang kunnen vinden, zoodat een nadere oplossing in deze wordt nagestreefd. Te vorderen wegens uit het Effectenfonds in Leendepöt gegeven fondsen: Betreft de nominale waarde van de onder het Effectenfonds opgenomen fondsen, voor zoover door ons a s leendepöt ter beschiking van derden gesteld. Overioopende posten: Loopende rente. Te vorderen wegens gestelde borgtochten: zie hieronder inzake gestelde borgtochten. Passiva. Kapitaal: Het kapitaal onzer instelling bedroeg einde 1944 2.676.000. Aansprakelijkheidsfonds: Ingevolge a rt. 4 der Statuten brengt elk aandeel een aan sprakelijkheid van 1000.boven het bedrag van dat aandeel mede. Reservefonds: Einde 1943 bedroeg dit fonds f 4'174..632.71 Uit de winst van 1943 werd daarbij gevoegd Saldo per 31 December 1944 4.176.191.95 Gemeenschappelijke Reserve: Saldo per 31 Dec- 1943 Uit de winst van 1943 werd daarbij gevoegd 20 051 33 Bijdragen van de Boerenleenbanken Saldo per 31 December 1944 977.384.1 Effectenreserve: Saldo per 31 December 1943 f Uit de winst van 1943 werd daarbij gevoegd Li Saldo per 31 December 1944 ^^^^^D5CL000^^ Tienjarige schuldbrieven. Op 31 December 1944 stonden uit: 3%% Tienjarige schuldbrieven Overioopende Posten: Loopende rente en te betalen belastingen. Gestelde Borgtochten: Dit bedrag geeft aan het totaal der voor ons voor derden gestelde borgtochten vrijwel uitsluitend ten behoeve van publiekrechtelijke lichamen. Wij doen U tenslotte het navolgende VOORSTEL TOT WINSTVERDEELING Het beschikbaar winstsaldo bedraagt LII transporteeren 526.968.97 Wij stellen U voor dit aan te wenden als volgt: Toe te voegen aan de Effectenreserve, conform art. 491 Te reserveeren voor diverse belastingen, conformart. 491 transport 250.000 250.000.— Uit te keeren een dividend van 6% (maximum over het gestorte kapitaal) conform art. 492 van het resteerend bedrag ad komt conform art. 49' aan de Gemeenschappelijke aan hef Reservefonds Reserve 10% 1.091.30 9.821.67 II I De omvang van dit jaarverslag is beperkt gehouden, zulks teneinde zijn verschijnen te bespoedigen. Uiteraard zullen wij er naar streven hef jaarverslag over het thans loopende boekjaar 1945 weer in den gebruikelijken omvang en vergezeld van de van ouds gebruikelijke bijlagen aan U uit te brengen- EINDHOVEN, October 1945. Het Bestuur: A. N. FLESKENS, Voorzitter. Jhr. Mr. J- TH. M. SMITS VAN OYEN, Ondervoorz. TH. P. H. RUTTEN. Jhr. Mr. F. J. M. VAN NISPEN TOT SEVENAER. Mr- EDM. DELHOUGNE. 0

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Coöperatieve Centrale Boerenleenbank | 1944 | | pagina 4