Aan den Raad van Toezicht der Coöperatieve Centrale Boerenleenbank te Eindhoven. INTERN EN VERTROUWELIJK kam loei lente. Gedurende het boekjaar 1944 werd 'n het verkeer met de aangesloten Boerenleen De druk op het bedrijfsleven, die in den loop der bezettingsjaren geleidelijk in zwaarte toenam, werd in het jaar 1944 tot een schier ondragelijke last De toevloed van de aan onze instelling toevertrouwde geldmiddelen was grootendeels een teeken van de verarming van het platteland, waar bedrijfsvoorraden verdwenen en inventarissen wegslonken, terwijl de ach terstanden aan bemesting en onderhoud op onheilspellende wijze toenamen )e onderwatarzet- tfng van groote oppervlakten en de ontruiming van heele gebieden, zoomede de oorlogshan delingen in het laatste kwartaal des jaars voltooiden dit proces van welvaart-vernietiging. Toch zal 1944 ondanks alle ellende, die het noodwendig medebracht door ons qeheele volk steeds worden aangemerkt als het jaar, waarin 's lands bevrijding een aanvang nam en waarin derhalve de grondslag is gelegd voor een gezond en eendrachtig streven naar nieuwe welvaart. Het spreekt vanzelf, dat de groote verwoestingen en schaden, die het platteland hebben getroffen tengevolge van ontruimingen, inundaties en oorlogshandelingen, ook op het bedrijf van meerdere plaatselijke boerenleenban ken een storenden invloed hebben gehad. Inzon derheid qeldt zulks voor de locale banken in de Brabantsche en Limburgsche Maasstreek in Zui- S Gefdsrland, in Wesl-Brab.n. in Zeeland. Op meerdere plaatsen z„n d. .dm.ni.lr.l,. en de stukken der bank geheel of ten deele in het ongereede geraakt, doch gelukkig is een e ander weer (dank zij vooral de groote toewijdi ng en zorg der plaatselijke functionarissen) gro - tendeels hersteld en blijft de geldelijke schade binnen enge grenzen beperkt. Het stemt tot tevredenheid te kunnen vermelden, dat de afsluiting der plaatselijke boerenleenbanken van de Centrale Bank gedurende de bevrijdingsfaze 0"dank^J^ moeilijkheden, welke de toestand medebracht, geen nadeel,ge gevolgen van beteeken,s heeft opqeleverd Wij mogen hierin een nieuw bewijs zien, dat onze credietorganisatie op hechte grondslagen is gebouwd en da» zij, na de vuurproet waaraan zij in de periode der oorlogshan delingen werd onderworpen, in den thans aanbrekenden tijd van herstel en wederopbouw van het bedrijfsleven ten plattelande een zeer belangrijke taak op doelmatige wijze kan verrichten. Het was voor onze instelling een voorrecht, dat wij bij de bevrijding van het Zuiden des lands tot het tijdstip der algeheele bevrijdin g ons apparaat konden beschikbaar stellen aan de Regeering te Londei en aan derzelver orgaan van het Nederlandsch Militair Gezag, teneinde voor deze kassiersdiensten in het bevrijde gebied te verrichten. Gaarne uiten wij een woord van bijzonderen dank voor het vele en goede werk dat het personeel der bank in het afgeloopen jaar heeft verricht, niet in het minst ,n de ™°e''''ke en verwarde periode onmiddellijk na de bevrijding, toen het Zuiden des lands nog oórlogsge- bied was. Gelukkig heeft onze instelling onder haar personeel geen persoonlijke *lachto -se betreuren. De aanzienlijke materiëele schade aan onze gebouwen en inricht,ngeri bijhelbom bardement van Eindhoven door den vijand op 19 September toegebracht, was herstelbaar. Bestuur In 1944 werden 11 bestuursvergaderingen gehouden, alsmede 7 vergaderingen der bestuurscommissie. In de Algemeene Vergadering van 5 Juni 1944 werd het aftredend l,d van ons college, de Heer Th. P. H. Ruften herbenoemd. Thans is aan de beurt van aftreden de heer Jhr. Mr. F. J. M. van Nispen tot Sevenaer; tot aanvulling van deze vacature zal gelegenheid worden gegeven. Inspectie Het beheer en de werking van de aangesloten boerenleenbanken waren in het alge meen goed. Onze inspectiedienst gaf voorlicht ing en adviezen zoowel op bankfechmsch s p organisatorisch en fiscaal gebied; zeer speciaal gold zulks de wijze waarop de bo®ren'^n£ai*en de landelijke bevolking op financieel gebied van dienst kunnen zijn, inzonderheid door het be- vorderenhet gir.l'e bet.lingrverkee. Uitere, rd ondervond de impeotied,e,,n de Iweede helft des jaars toen het verkeer door oorlogshandelingen vrijwel geheel tot verlamming we d gebracht, groote stagnatie bij zijn werkzaamheden. Met de boerenleenbanken die op eemgerle, wijze bereikbaar waren, werd zooveel mogelijk contact gezocht. Wij betuigen onzen besten dank aan de beheerders en kassiers der aangesloten ban ken voor het plichtsbesef en de toewijding, waarmede zij hun taak vervullen. Voora ten p lande zijn in de gebieden waar oorlogshandeli ngen plaats vonden of waar inunda les en ruimingen werden doorgevoerd de omstandig heden dikwijls zeer moeilijk geweest. Uiteraard zal de achterstand in de controle-werkzaamheden welke door de oorlogsom standigheden is ontstaan, zoo spoedig mogelijk worden ingehaald. Het aantal verrichte inspecties bedroeg 444, waarvan 31 z.g. buitengewone inspecties. Bovendien werden 66 onverwachte kas controles verricht. ital aangesloten Gedurende 1944 trad de nieuw opgerichte boerenleenbank te IJsselstein (L.), als lid renleenbanken. toe. Aan het einde van 1944 bedroeg het aantal aangesloten boerenleenbanken 572. banken het volgende rentetarief toegepast: voor direct opvorderbaar geld: 2% voor deposito met 6 maanden opzegging: 2% voor deposito met 1 jaar opzegging: 3 als debetrente wordt gevorderd: 3% Over een gedeelte van het direct opvorderbaar geld werd aan de locale banken, in afwijking van dit tarief, een lagere rente vergoed, t.w. U/4%. itró'e. Onze boeken worden maandelijks afgesloten voor het opmaken van een maandbalans; de door den accountant geteekende maandbalansen werden regelmatig aan de leden van hef Bestuur en van den Raad van Toezicht toegezonden. Ter voldoening aan het bepaalde in artikel 17 4 der Statuten is het procesverbaal van den Raad van Toezicht tegelijk met de hierbij aangeboden, door het Accountantskantoor geteeken de Balans- en Verlies- en Winstrekening, afgedrukt. es- en itrekening. De post Onkosten is als volgt samengesteld: Salarissen Vacantie- en kindertoeslagen Inspectiekosten Vergaderkosten Gebouwen en Inventaris Belastingen en Contributiën 400.534.27 af: gereserveerd uit de winst van 1943 300.000. Verzekeringen, Accountantskosten, enz. Diversen 161.027.25 24.378,29 19.046.02 4.208.30 1.868.66 100.534.27 17.789.44 30.219.48 Af: vaste inspectiebijdragen 359.071.71 5.710.— 353.361.71 'i De post Andere Baten omvat o.a. de gerealiseerde koerswinst van het Effectenfonds, zooals bij verkoop of uitloting tegen hoogere dan de aanschafwaarde. Aandeelhouders voor nog te storten Op het per einde 1944 geplaatste kapi taal, groot 2.676.000.is nog 90% te storten, bedragende 2.408.400. Aandeelhouders voor nog te storten op aansprakelijkheidsfonds Nog te storten 2676 x 1000.— is 2.676.000.—. Schatkistpapier: Het nominaal bedrag van schatkistpapier, uitgegeven door den Staaf der Nederlanden. Het disconto, voorzoover niet ten gunste van dit boekjaar komend, is onder het hoofd „Overloopende Posten" in het passief verantwoord. Het disconto, ten gunste van dit boek jaar komend, doch door de bijzondere tijdsomstandigheden eerst in 1945 aan ons verantwoord, komt onder het hoofd „Overloopende Posten" in hef actief voor. De looptijd van het schatkist papier is ten hoogste één jaar. Efenfondts. In verband met de beperking, die wij ons in dit jaarverslag moeten opleggen is de specificatie van het effectenfonds niet op de gebruikelijke wijze als bijlage aan dit verslag toe gevoegd. De samenstelling van dit fonds vertoont echter geen wezenlijke verschillen met die per 31 December 1943 met dien verstande, dat het door aflosbaarstelling niet onbelangrijk is ingekrom pen. Het Effectenfonds is gewaardeerd naar de aanschafwaarde, met dien verstande, dat geen fondsen boven pari zijn opgenomen. De waarde van het Effectenfonds, berekend naar de laatste beursnoteering van 1944, bedroeg 49.268.936,56.

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Coöperatieve Centrale Boerenleenbank | 1944 | | pagina 3