Mijne Heeren, 16 ons hooggeacht medelid SAVELBERG werd aangevuld door de benoeming van den Heer Mr. TH. J. H. AQUARIUS, tol dusverre Onder-Voorzitter van het Bestuur. Thans zijn aan de beurt van aftreding de Heeren: Mr. TH. J. H. AQUARIUS, J. VAN BEEK, G. J. KOENRAADT Mzn„ J. M. B. H. PONJÉ. Tot aanvulling dezer vacatures zal U gelegenheid worden geboden. De Raad van Toezicht: Mr. TH. J. H. AQUARIUS, President. G. J. KOENRAADT Mzn., Vice-President. J. VAN BEEK. HENRY PYLS. F. C. VAN REST. J. H. M. H. STOOT. C. TUCKER. J. M. B. H. PONJÉ, Secretaris. Elndhoven, Maart 1911. 17 Aan de Algemeene Vergadering der Coöperatieve Centrale Boerenleenbank te Eindhoven. Volgens opdracht Uwer vergadering hebben wij gecontroleerd Balans en Verlies- en Winstrekening der Bank over 1910 en hebben wij de eer het volgende te berichten. Wij bevonden dat voorhanden waren het opgegeven kasgeld, de coupons en losbare effecten, de effecten met couponbladen, de borgstellingen van Directeur en Kassier. Wij onderzochten en vonden accoord de onderpanden der prolongatiën, de grossen der hypotheken met bijbehoorende stukken en overtuigden ons uit de overgelegde saldobiljetten naar de juistheid der bedragen van de verschillende debiteuren en crediteuren. Wij constateerden dat de cijfers der Verlies- en Winstrekening en Balans met de boeken overeenstemmen, en deze den waren stand van zaken aangeven. Het bleek ons, dat de boekhouding op de meest nauwkeurige wijze gevoerd wordt. Een onderzoek naar de overwaarde der onderzette goederen gaf ons aanleiding om het Bestuur uit te noodigen twaalf hypothecaire onderpanden te laten herschatten. Die schatting bewees, dat met uitzondering van een tweetal, alle de gevorderde over waarde overschreden. Ten aanzien dezer twee meenden wij te moeten voorstellen, om de eene vordering op te zeggen en van de andere eene jaarlijksche aflossing te eischen. De Commissie van Advies: H. GELING. S. ROES. A. VAN DE WIEL. Eindhoven, Maart 1911

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Coöperatieve Centrale Boerenleenbank | 1910 | | pagina 9