Verlies- en Winstrekening (Baten). Verlies- en Winstrekening (Lasten). Voorstel tot Winstverdeeling. 12 Van de door de Boeren-Hypotheekbank geboden gelegenheid om onze hypotheken bij haar over te sluiten, hebben wij ook in 1910 geen gebruik gemaakt, omdat wij zelf het geheele jaar door over voldoende middelen konden beschikken. Prolongatiën u g. Op 31 December 1909 hadden wij uitstaan 713.800. Bijgesloten in 1910 1.005.000. 1.718.800. Afgelost in 1910 - 1.223.900, Saldo uitstaand bedrag per 31 December 1910494.900.- Alle posten werden gesloten op de voorwaarden van de Vereeniging voor den Effecten handel te Amsterdam en/of op de voorwaarden van den Bond voor den Geld- en Effectenhandel in de Provincie. De onderpanden der rechtstreeks gesloten prolongatiën werden opgeborgen in een onzer safes, die van de te Amsterdam gesloten posten werden gedeponeerd bij de Twentsche Trustmaatschappij te Amsterdam. Het in eigen brandkast liggend onderpand werd voortdurend gecontroleerd door den accountant en door het Bestuur. Het te Amsterdam liggend fonds werd gecon troleerd door den Voorzitter van den Raad van Toezicht en den Directeur. Voor specificatie der posten zie Bijlage VIII. Debiteuren met Effectenonderpand. In het laatste kwartaal sloten wij verschillende leeningen met particulieren tegen effectenonderpand. Deze onderpanden berusten voor een klein gedeelte in een onzer eigen safes, voor het grootste gedeelte in de safes der Eindhovensche Bank- vereeniging te Eindhoven. Deze onderpanden worden geregeld gecontroleerd èn door het Bestuur èn door den Accountant. Gemeenten. Onder dit hoofd worden geboekt de leeningen op onderhandsche schuld bekentenis met Gemeenten. Op 31 December 1909 stonden uit vijf posten te zamen groot. 25.480.— Nieuwe leeningen werden gesloten tot een bedrag van - 149.710.60 175.190.60 Afgelost werd- 1.460. Saldo uitstaand bedrag op 31 December (13 leeningen) 173.730.60 nader gespecificeerd op Bijlage IX. De meeste leeningen 1(15.610.60) werden onder zoodanige voorwaarden gesloten, dat zij binnen acht dagen realiseerbaar zijn. Slechts 8.120.- (de oudste leeningen) zijn opzegbaar met drie maanden. Bij het aangaan dezer leeningen laten wij ons vooraf overleggena. het desbe treffend raadsbesluit en b. de daarop verkregen goedkeuring van Gedeputeerde Staten Diverse debiteuren. Voor specificatie dezer rekening verwijzen wij naar Bijlage X. Boerenleenbanken (debiteuren). Voor specificatie dezer rekening verwijzen wij naar Bijlage XI. Effecten-Leendepöt. Voor specificatie dezer rekening verwijzen wij naar Bijlage III. Rentetrekening voor loopende rente: betreft de per 31 December 1910 1oopende rente, nader gespecificeerd op Bijlage XII. Onkosten voor nog te ontvangen: wijst aan het vermoedelijk bedrag ons komend van de Coöperatieve Aankoop-Commissie van den N. C. B voor administratieloon dier instelling. Renterekening: nauwkeurig gespecificeerd op Bijlage XIII. Boete Algemeene Vergadering: de aan Boerenleenbanken in rekening gebrachte boete voor het verzuimen der Algemeene Vergadering. (Art. 31 van het Huishoudelijk Reglement). 13 Safehuur: ontvangen van huurders eener safe in onze brandkast (7 a 10. Provisierekening: betreffende de aan niet-Boerenleenbanken in rekening gebrachte provisiën als rekening-courant-provis'.e, provisiën op effecten en coupons, etc. De aan Boerenleenbanken in rekening gebrachte provisiën zijn op de „Onkostenrekening" (zie Bijlage XIV) in mindering gebracht Rijkssubsidie: behoeft geen nadere toelichting. GebouwenrekeningOns oude kantoorgebouw stond nog op de balans voor ƒ20.090. wij verkochten aan 24.250. -, 25.000. minus de kosten van overdracht) zoodat wij uit dien hoofde een gunstig verschil van 4.250. te boeken hebben. Uitkeering Noord-Brabantsche Bank: Ons tegoed op de Noord-Brabantsche Bank hebben wij t. z. t. geheel afgeschreven, zoodat deze uitkeering thans in het voordeel der Veriies- en Winstrekening behoort gebracht te worden. Onkostenrekening: deze rekening is zoo nauwkeurig mogelijk gespecificeerd op Bijlage XIV. Safehuur: betaalde huur voor het plaatsen eener eigen brandkast in de safe-inrichting der Eindhovensche Bankvereeniging, alhier. Pensioenbijdrage: zijnde 7% van het uitbetaalde salaris over 1910 en zulks ingevolge de bepalingen van art. 14 van het Reglement op het Pensioenfonds. Wij stellen U voor het winstsaldo ad 32.599.83 te verdeelen als volgt a. Afschrijving op meubilairrekening- 233.57 waardoor deze rekening wordt gebracht op 2.244.64. Blijft 32.366.26 b. 4% rente van het gestorte op de bewijzen van deelneming gedu rende de volle maanden waarover werd deelgenomen, ter bijschrij ving op die bewijzen, volgens art. 49 sub. 2 der statuten. 249.95 Blijft 32.J 16.31 c. Een bedrag van 22.276.53 over te schrijven op het hoofd Reserve-Effecten- Koersverschillen, waardoor deze rekening wordt ge bracht op rond 30.000.- d. Een bedrag van 5.589.78 over te schrijven op de Reserve, waardoor deze reke ning stijgt tot rond 50.000. - 27.866.31 Blijft 4.250.- en e. dit bedrag, gelijk aan de winst op de gebouwenrekening, op eene nieuw te openen rekening: „Reserve-gebouwenrekening" over te brengen. Het in totaal gereserveerde bedrag zal daarna zijn 50.000.Gewone Reserve - 30.000.Reserve-Effecten-Koersverschillen - 4.250.Reserve-Gebouwenrekening.

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Coöperatieve Centrale Boerenleenbank | 1910 | | pagina 7