RAPPORT, in zake de controle der boekhouding over 1910 der Coöperatieve Centrale Boerenleenbank te Eindhoven. M.M. Mijne Heeren, 18 De boekhouding der Coöperatieve Centrale Boerenleenbank te Eindhoven werd door ons geregeld maandelijks gecontroleerd. Alle posten, in de boeken voorkomende, werden met de bescheiden vergeleken en accoord bevonden. Geconstateerd werd dat, zoowel de met de beleggingen gekweekte intrest als de aan de bank in rekening gebrachte intrest voor de juiste bedragen werden geboekt. De aanwezigheid der kasgelden, effecten, bewijzen van hypothecaire inschrijvingen en overige schuldbekentenissen werd herhaaldelijk geconstateerd. Een ver doorgevoerd systeem van saldobiljetten, hetwelk alle vorderingen en schulden der Bank omvat (met uitzondering van de vordering „Helmond") stelde ons in staat, buiten onze gewone controle om, de juistheid der desbetreffende saldi vast te stellen. Regelmatig is onderzocht of de maxima der toegestane credieten werden overschreden en de overwaarde der onderpanden van prolongatiën en beleeningsposten voldoende was. Op grond van ons onderzoek zijn wij van meening, dat. de door ons geteekende balans van 31 December 1910 den juisten toestand der Bank op dien datum aanwijst. Accountantskantoor van 11'. Kreukniet: W. KREUKNIET. W. H. DERKS. Rotterdam, Tilburg, 25 Februari 1911. 19 Aan de Algemeene Vergadering der Coöperatieve Centrale Boerenleenbank te Eindhoven. Wij hebben de eer U onderstaand kennis te geven van de rekening van het onder ons beheer geplaatste Pensioenfonds voor de beambten uwer instelling. Op 31 December 1909 bedroeg het saldo dezer rekening 5.339.58 In 1910 werd gestort: a. door de betrokken beambten 679.-- b. door de Bank - 679.- - 1.358. 6.697.58 Gekweekte rente - 200.59 Totaal ƒ6.898.17 Dit bedrag bestaat uit: 5.000.— 4% Gemeente Zaandam. 100.loopende rente. - 1.690.67 creditsaldo bij de Coöp. Centrale Boerenleenbank. 107.50 te vorderen van twee der beambten wegens nog te betalen voor inkoop in het fonds, 40. - en ƒ67.50). De effecten worden bewaard in de aan onze instelling toebehoorende brandkast, staande in de safe-inrichting der Eindhovensche Bankvereeniging. De Commissie van Beheer: HENRY PIJLS. Jhr. F. E. M. VAN SASSE VAN IJSSELT. J. F. BERKVENS. Eindhoven, Maart 1911.

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Coöperatieve Centrale Boerenleenbank | 1910 | | pagina 10