ADVIES VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN Met groot leedwezen moeten wij hier melding maken van het overlijden op 29 November 1954 van den Heer J. Schuit, die sedert 1949 commissaris van onze Instelling was. Zijn brede ervaring en weloverwogen oordeel zijn voor ons van grote waarde geweest en voor de steun, welke hij ons steeds heeft gegeven, zullen wij erkentelijk blijven. De Balans van onze Instelling per 31 December 1954 en de Winst- en Verliesrekening over het boekjaar 1954 werden ons met alle daarop betrekking hebbende bescheiden door de Directie aangeboden. De controle werd ook dit jaar verricht door het accountantskantoor Th. L. Limperg, alhier. Wij hebben deze stukken onderzocht en daarbij de overtuiging gekregen, dat het bedrijf van de Bank met nauwkeurigheid en voorzichtigheid werd gevoerd. Wij adviseren U de overgelegde Balans en Winst- en Verliesrekening goed te keuren. Met de door de Directie voorgestelde dividend-uitkering over het boekjaar 1954 kunnen wij ons geheel verenigen. In de op 23 Juni 1954 gehouden Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders werd de Heer J. Schuit als Commissaris herkozen. Volgens rooster zijn thans de Heren Mr N. E. Rost Onnes en Mr F. B. M. Wobbe aan'de beurt van aftreden; overeenkomstig art. 20 der statuten wordt de Heer Mr Rost Onnes voor herkiezing voorgedragen. N. E. ROST ONNES CHR. BEELS J. C. W. N. DE BRUYN VAN MELIS EN MARIEKERKE F. A. KRAAIJEVELD P. TH. SIX Amsterdam, Mei 1955. 3 uit te brengen in de Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders op 7 Juni 1955 Aan de Aandeelhouders De Raad van Commissarissen: De handtekening van Mr F. B. M. WOBBE ontbreekt wegens verblijf buitenslands.

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Bataafsche Hypotheekbank | 1954 | | pagina 5