Coupons en interest schuldbekentenissen198.657.89 Deze post is als volgt samengesteld: Per 1 Januari 1955 vervallende coupons en interest schuldbekentenissen99.186.14 Nog niet aangeboden coupons, betaalbaar gesteld op vroegere data99.471.75 Diverse saldi en belastingen390.694.75 Deze post bestaat uit de inhoudingen op geldleningen tot een bedrag van 145.125.de vooruitbetalingen en overgangsposten, de winstuitkeringen, alsmede de bestemmings- en andere reserves en de te betalen en nog te ver wachten belastingen. De Commissarissen: De Directie N. E. ROST ONNES W. DIJCKMEESTER CHR. BEELS J. DE WILDE J. C. W. N. DE BRUYN VAN MELIS EN MARIEKERKE F. A. KRAAIJEVELD P. TH. SIX Amsterdam, Mei 1955. Aan de Aandeelhouders der Naamloze Vennootschap Bataaf sehe Hypotheekbank Wij verklaren hierdoor de administratie Uwer Instelling over het jaar 1954 te hebben gecontroleerd en in orde bevonden. Met de jaarrekening, waarin de in het jaarverslag aangegeven afschrij vingen en reserveringen reeds zijn opgenomen, kunnen wij ons verenigen. Wij hebben derhalve de Balans en Winst- en Verliesrekening, zoals deze in het verslag zijn afgedrukt, ten bewijze van accoordbevinding van onze handtekening voorzien. De Accountants: Th. L. Limperg Amsterdam, 26 April 1955. 13 De handtekening van Mr F. B. M. WOBBE ontbreekt wegens verblijf buitenslands. VERKLARING VAN DE ACCOUNTANTS

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Bataafsche Hypotheekbank | 1954 | | pagina 14