De achterstallige rente bedroeg op 31 December 1954/4.935.47, welk bedrag geheel is gereserveerd. Deze reservering is daarmede 1.364.23 hoger dan ingevolge de normen van het Contróle- Orgaan voor het Hypotheekbankbedrijf nodig is. Op 30 April 1955 was de achterstand in de rente tot 3.759.89 verminderd. Ons belang bij leningen waarvan het onderpand verwoest, gesloopt en/of onteigend is en waarvoor inschrijving in het Grootboek voor de Wederopbouw met aantekening van onze rechten daarop in alle gevallen heeft plaats gehad, bedraagt thans 85.650.en is verdeeld over 7 leningen. Van twee van deze leningen overtreffen de restant-hoofdsommen van tezamen ƒ27.025. met 2.449.het gezamenlijke bedrag der inschrijvingen vermeerderd met de waarde van de grond, voorzover niet onteigend. Voor deze leningen alsmede voor die leningen, waarvan de restant-hoofdsommen de geschatte waarde overtreffen, is een reserve, welke in overeenstemming is met de normen van het voornoemde Contröle-Orgaan, onder „Diverse saldi en belastingen” opgenomen. In 1954 werden twee leningen, tezamen groot ƒ24.475.afgewikkeld. Op één daarvan werd op de hoofdsom ad 12.625.een verlies geleden van ƒ1.075.Dit bedrag, dat wij ten laste van de desbetreffende interne reserve, opgenomen onder „Diverse saldi en belastingen”, brachten, was geheel gereserveerd. Van de ons verleende onherroepelijke volmacht tot verkoop maakten wij in het afgelopen jaar driemaal gebruik, waarbij in één geval op de hoofdsom een verlies van 550.werd geleden, welk verlies geheel was gereserveerd. De gebruikelijke gegevens laten wij hier volgen: Onderpand Hoofdsom Opbrengst Een woonhuis te Voorburg Twee woonhuizen elk met twee bovenwoningen te Rotterdam Een winkelhuis met twee bovenwoningen te Amsterdam ƒ12.550.— 21.950.— 9.350.— ƒ17.100.— 37.710.— 8.800.— Behalve ons kantoorgebouw bezitten wij geen onroerend goed, noch zijn wij op enige wijze bij eigendom daarvan betrokken. Het accountantskantoor Th. L. Limperg heeft gedurende het afgelopen jaar weder het bij art. 27 der statuten voorgeschreven geregelde toezicht uitgeoefend op de administratie en de boekhouding, welke blijkens zijn hierachter opgenomen verklaring door hem in orde werden bevonden. Het saldo van de winst- en verliesrekening bedraagt 107.440.19, welk bedrag wij U voor stellen met inachtneming van art. 40 der statuten als volgt te bestemmen: 8 ONROERENDE GOEDEREN CONTROLE VOORSTEL WINSTVERDELING

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Bataafsche Hypotheekbank | 1954 | | pagina 10