Losbare pandbrieven557.245.96 Aflosbaar gestelde en uitgelote pandbrieven, welke nog niet ter betaling werden aangeboden. Coupons en interest schuldbekentenissen194.215.26 Deze post is als volgt samengesteld: Per 1 Januari 1954 vervallende coupons en interest schuldbekentenissen94.766.01 Nog niet aangeboden coupons, betaalbaar gesteld op vroegere data99.449.25 Belastingen en diverse saldi363.366.31 Hieronder komen voor de te betalen en nog te verwachten belastingen, bestemmings- en andere reserves, inhoudingen op geldleningen tot een bedrag van ƒ132.200.vooruitbetalingen en overgangsposten, alsmede de winstuitkeringen. N. E. ROST ONNES W. DIJCKMEESTER CHR. BEELS J. DE WILDE J. C. W. N. DE BRUYN VAN MELIS EN MARIEKERKE F. A. KRAAIJEVELD J. SCHUIT P. TH. SIX F. B. M. WOBBE Amsterdam, Mei 1954. Wij verklaren hierdoor de administratie Uwer Instelling over het jaar 1953 te hebben gecontroleerd en in orde bevonden. Met de jaarrekening, waarin de in het jaarverslag aangegeven afschrij vingen en reserveringen reeds zijn opgenomen, kunnen wij ons verenigen. Wij hebben derhalve de Balans en Winst- en Verliesrekening, zoals deze in het verslag zijn afgedrukt, ten bewijze van accooidbevinding van onze handtekening voorzien. De Accountants: Th. L. Limperg Amsterdam, 14 April 1954. 13 De Commissarissen: De Directie: VERKLARING VAN DE ACCOUNTANTS Aan de Aandeelhouders der Naamloze Vennootschap Bataaf sehe Hypotheekbank

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Bataafsche Hypotheekbank | 1953 | | pagina 14