Aandeelhouders nog te stortenj Aandelenkapitaal1.800.000. Statutair verplichte stortingenƒ270.000. Onverplichte volstorting van 115 aandelen 94.500. Totaal gestort op aandelen364.500. Obligo aandeelhouders1.435.500. Voor de verdeling van het aandelenbezit over de aandeelhouders mogen wij verwijzen naar blz. 6 van dit verslag. Kantoorgebouwj Opgenomen tegen aankoopprijs, verminderd met de vroeger daarop toe gepaste afschrijvingen. In het verslagjaar bleef de boekwaarde ongewijzigd. Geldleningenj De saldi der uitstaande geldleningen, welke alle door hypotheek zijn gedekt, zijn opgenomen voor de nominale waarde. Op blzz. 6 en 7 zijn de samenstelling van het bedrag der hypotheken per balansdatum en de mutaties gedurende het jaar 1953 vermeld. Schatkistpapier Opgenomen voor de nominale waarde. Kas en Kassiersj Opgenomen voor de nominale waarde. Overgangspostenj Deze post omvat de reeds verdiende nog niet verschenen interest ten bedrage van ƒ127.615.02, de achterstallige verschenen interest onder aftrek van de daartegen gevormde volledige reserve, en diverse kleine overlopende posten. Aandelenkapitaalj Het maatschappelijk kapitaal bedraagt ƒ3.000.000.waarvan ƒ1.800.000. is geplaatst. Reservej In verband met de statutenwijziging werden de statutaire- en extra-reserve in één post samengevoegd. De voorgestelde dotatie uit de winst 1953 ad 20.000.werd reeds in het bedrag opgenomen. Pandbrieven en schuldbekentenissen Voor de samenstelling van deze post wordt verwezen naar blz. 6 van dit verslag. 1.435.500.— 20.000.— 18.854.100.— 100.000.— 179.899.86 128.451.67 1.800.000.— 540.000.— 17.263.125.— TOELICHTING OP DE BALANS 12

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Bataafsche Hypotheekbank | 1953 | | pagina 13