teuren” voorkomende inhoudingen op geldleningen, vooruitbetalingen en overgangsposten, alsmede de voorheen afzonderlijk vermelde uitkeringen verband houdende met de winstverdeling. d. het niet meer afzonderlijk opvoeren van „Niet opgekomen coupons”, waarvan het bedrag thans werd opgenomen onder het hoofd „Coupons en interest schuldbekentenissen”, terwijl een specificatie in de „Toelichting op de Balans” wordt aangetroffen. Ook de „Toelichting op de Balans” zelve onderging een wijziging en werd aanmerkelijk uitgebreid. Het accountantskantoor Th. L. Limperg heeft gedurende het afgelopen jaar weder het bij art. 27 der statuten voorgeschreven geregelde toezicht uitgeoefend op de administratie en de boekhouding, welke blijkens haar hierachter opgenomen verklaring door haar in orde werden bevonden. Enerzijds tengevolge van de minder goede staat waarin vele aandeelbewijzen van onze Instelling zich bevinden en anderzijds in verband met de plaats gehad hebbende statuten wijziging, welke voor vrijwillig volgestorte aandelen automatisch de uitreiking van nieuwe volgestorte aandeelbewijzen A (25% verplicht gestort) en B (10% verplicht gestort) ten ge volge heeft, werd door ons besloten alle uitstaande aandeelbewijzen door nieuwe te vervangen. Hiertoe bestond te gereder aanleiding omdat aan het grootste gedeelte der aandeelbewijzen zich geen dividendbewijzen meer bevinden. Ingeleverd dienen derhalve te worden de aandeelbewijzen Nrs. 1 t/m 1650 met talon en Nrs. 1651 t/m 1800 met talon en dividendbewijzen 61 t/m 64. Daartegen zullen nieuwe aandeelbewijzen, voorzien van nieuwe talon en nieuwe dividend bewijzen 61 t/m 98, worden uitgereikt aan de werkelijke houders op het moment van omwisseling. De nieuwe aandeelbewijzen zullen dezelfde nummers dragen als de aandeelbewijzen waarvoor zij in de plaats treden. Wij adviseren U zo spoedig mogelijk tot inlevering van Uw oude complete aandeel bewijzen over te gaan; als omwisselingskantoor hebben wij de Hollandsche Bank-Unie N.V., Amsterdam, aangewezen. Het saldo van de winst- en verliesrekening bedraagt 103.777.45, welk bedrag wij U voor stellen met inachtneming van art. 40 der statuten als volgt te bestemmen: Toevoeging aan de reserves tegen eventuele risico’s en belastingen 45.666.78 Toevoeging aan de Reserve 20.000. Rente onverplicht gestort kapitaal3.310.67 Dividend en tantièmes34.800. 103.777.45 opgenomen onder „Belastingen en diverse saldi”. Indien dit voorstel wordt aangenomen, zal een dividend van 8 worden uitgekeerd en zal uitsluitend het nieuwe dividendbewijs no. 61 als volgt betaalbaar worden gesteld: van de aandelen, waarop 25 verplicht gestort, met 20. van de aandelen, waarop 10 verplicht gestort, met 8. van de volgestorte aandelen A, met 50. van de volgestorte aandelen B, met 44. onder aftrek van 15 dividendbelasting. De Directie: W. DIJCKMEESTER Amsterdam, Mei 1954. J. DE WILDE 9 CONTROLE VERWISSELING AANDEELBEWIJZEN VOORSTEL WINSTVERDELING

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Bataafsche Hypotheekbank | 1953 | | pagina 11