De achterstallige rente bedroeg op 31 December 1953 9.870.33, welk bedrag geheel is gereserveerd. Deze reservering is daarmede ƒ3.139.74 hoger dan ingevolge de normen van het Contróle- Orgaan voor het Hypotheekbankbedrijf nodig is. Op 30 April 1954 was de achterstand in de rente verminderd tot 6.396.56. Ons belang bij leningen waarvan het onderpand geheel of gedeeltelijk verwoest, gesloopt en/of onteigend is en waarvoor inschrijving in het Grootboek voor de Wederopbouw met aan tekening van onze rechten daarop in alle gevallen heeft plaats gehad, verminderde in 1953 met ƒ53.075.waarbij geen verlies werd geleden en is thans nog verdeeld over: 8 leningen (geheel)98.275.— 1 lening (ten dele)ƒ11.850. hiervan drukt op het overgebleven deel3.100.8.750. ƒ107.025.— Van vier van deze leningen overtreffen de restant-hoofdsommen van te zamen ƒ51.500. met ƒ6.713.het gezamenlijk bedrag der inschrijvingen vermeerderd met de waarde van de grond, voorzover niet onteigend. Voor deze leningen alsmede voor die leningen, waarvan de restant-hoofdsommen de geschatte waarde overtreffen, is een reserve, welke in overeenstemming is met de normen van het voornoemde Contróle-Orgaan, onder „Belastingen en diverse saldi” opgenomen. Van de ons verleende onherroepelijke volmacht tot verkoop behoefden wij in het afgelopen jaar slechts éénmaal gebruik te maken, waarbij noch op hoofdsom, noch op rente verlies werd geleden. De gebruikelijke gegevens laten wij hier volgen: Onderpand Hoofdsom Opbrengst Een herenhuis met garage en een winkelhuis met woning te Voor schoten ƒ24.750.— ƒ40.400.— De ten vorige jare op de balans voorkomende inschrijving in het Grootboek voor de Wederopbouw ad 27.000.werd voor dit bedrag overgedragen. Behalve ons kantoorgebouw bezitten wij geen onroerend goed, noch zijn wij op enige wijze bij eigendom daarvan betrokken. Wij hebben enkele wijzigingen aangebracht in de benaming en samenstelling der balans posten, ten einde tot een meer juiste en overzichtelijke balansopstelling te komen. Deze wijzigingen houden in: a. een andere volgorde der balansposten; b. het vervangen van de naam „Debiteuren” door „Overgangsposten”, welke naam het karakter van dit balanshoofd beter weergeeft, omdat daaronder nagenoeg uitsluitend de reeds verdiende, doch nog niet verschenen interest voorkomt; c. het opnemen van een balanshoofd „Belastingen en diverse saldi”, waaronder in de eerste plaats werd opgenomen de vroeger afzonderlijk opgevoerde „Reserve voor bijzondere doeleinden”. Hieronder waren tot dusverre begrepen de reserve voor te betalen en/of te verwachten belastingen, alsmede verdere bestemmings- en andere reserves. Voorts werden onder dit nieuwe balanshoofd opgenomen de voorheen onder „Credi- 8 INSCHRIJVING GROOTBOEK VOOR DE WEDEROPBOUW ONROERENDE GOEDEREN BALANSOPSTELLING

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Bataafsche Hypotheekbank | 1953 | | pagina 10