De achterstallige rente, op 31 December 1951 groot ƒ9.179.08, bedroeg op 31 December 1952 ƒ8.383.50, waarvan ƒ7.618.06 is afgeschreven; het verschil ad ƒ765.44 is in de balans onder de post debiteuren opgenomen. De afschrijving ad ƒ7.618.06 is 1.160.64 hoger dan ingevolge de normen van het Contröle- Orgaan nodig is. Op 31 Maart was de achterstand in de rente verminderd tot ƒ6.673.30. Ons belang bij leningen, waarvan het onderpand geheel of gedeeltelijk verwoest, gesloopt en/of onteigend is en waarvoor inschrijving in het Grootboek voor de Wederopbouw met aan tekening van onze rechten daarop in alle gevallen heeft plaats gehad, is verdeeld over: 13 leningen (geheel)ƒ148.150. 2 (ten dele)43.050. hiervan drukt op het overgebleven deel- 31.100. - - 11.950.— ƒ160.100.— Van vijf van deze leningen overtreffen de restant-hoofdsommen van te zamen 55.175. met ƒ7.082.het gezamenlijk bedrag der inschrijvingen vermeerderd met de waarde van de grond, voorzover niet onteigend; voor deze leningen is een bedrag van ƒ21.516.in de reserve voor bijzondere doeleinden opgenomen. In 1952 werden twee leningen, te zamen groot 50.450.afgewikkeld. Op een daarvan werd op de hoofdsom ad ƒ4.950.een verlies geleden van 1.440.Dit bedrag, dat wij ten laste van de reserve voor bijzondere doeleinden brachten, was geheel gereserveerd. Van de ons verleende onherroepelijke volmacht tot verkoop behoefden wij in het afgelopen jaar slechts éénmaal gebruik te maken, waarbij geen verlies werd geleden. De gebruikelijke gegevens laten wij hier volgen: Onderpand Hoofdsom Opbrengst Een woonhuis met garage te Baarn ƒ4.900.— ƒ8.600.— Behalve ons kantoorgebouw bezitten wij geen onroerend goed, noch zijn wij op enige wijze bij eigendom daarvan betrokken. De firma Th. L. Limperg heeft gedurende het afgelopen jaar weder het bij art. 12 der statuten voorgeschreven geregelde toezicht uitgeoefend op de administratie en de boekhouding, welke blijkens haar hierachter opgenomen verklaring door haar in orde werden bevonden. 6 ONROERENDE GOEDEREN CONTRÓLE

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Bataafsche Hypotheekbank | 1952 | | pagina 8