VERSLAG VAN DE DIRECTIE Ter voldoening aan art. 35 der statuten en in overeenstemming met de voorschriften van het Wetboek van Koophandel hebben wij de eer U de balans en winst- en verliesrekening over te leggen, alsmede een verslag omtrent de gang van zaken en het gevoerde beheer over het boek jaar 1952, het drie en zestigste sinds de oprichting van onze vennootschap. In de Algemene Vergadering van Aandeelhouders, gehouden 13 Juni 1952, werden de balans en de winst- en verliesrekening over het jaar 1951 goedgekeurd en werd Mr J. C. W. N. de Bruyn van Melis- en Mariekerke als commissaris herkozen, terwijl door de verkiezing van den Heer F. A. Kraaijeveld ec.drs in de, door het aftreden van den Heer Th. C. van Rossum ontstane, vaca ture werd voorzien; beiden hebben hun benoeming aanvaard. Aan de beurt van aftreding als commissaris is thans de Heer Chr. Beels, die herkiesbaar is. Zoals wij reeds in ons vorig jaarverslag vermeldden, werd met ingang van 1 April 1952 Mr J. de Wilde tot adjunct-directeur benoemd. In het afgelopen jaar werd door onze Instelling voor een bedrag van ƒ3.674.650.aan leningen gesloten, terwijl 1.517.450.aan aflossingen werd ontvangen, zodat bij het einde van het jaar aan leningen een bedrag van ƒ15.660.925.uitstond, zijnde ƒ2.157.200.meer dan het bedrag, waarmede het jaar was aangevangen, hetgeen opnieuw een niet onbelangrijke vermeerdering mag worden genoemd. In het algemeen voldeden onze debiteuren zeer goed aan hun verplichtingen; niet alleen de rente, maar ook de periodieke aflossingen kwamen regelmatig binnen. De bedrijfsuitkomsten over het afgelopen jaar mogen zeer bevredigend worden geacht; het saldo van de winst- en verliesrekening bedraagt ƒ98.490.47. Indien de door ons voor gestelde verdeling van dit saldo wordt aangenomen, zal, na betaling van 4 rente over het on verplicht gestort kapitaal, aan aandeelhouders een dividend van 7 over het verplicht gestort kapitaal worden uitgekeerd. 3 uit te brengen in de Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders op 12 Juni 1953 Aan de Aandeelhouders

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Bataafsche Hypotheekbank | 1952 | | pagina 5