In de post geldleningen, ten bedrage van ƒ15.660.925.is de in eerste hypotheken belegde statutaire reserve begrepen. De post debiteurenten bedrage van ƒ107.299.86, bestaat uit: Interest geldingen j ^^“erschenen fc I V 105”gg Andere interest Diverse vorderingen 106.513.99 412.60 373.27 107.299.86 De statutaire reserve is als volgt samengesteld: Deze reserve bedroeg op 31 December 1951 Toevoeging krachtens art. 36 der statuten4.050. Extra-toevoeging ten laste van het saldo van de winst- en verlies rekening 5.950.— 310.000.— 320.000.— De extra reserve is als volgt samengesteld: Deze reserve bedroeg op 31 December 1951190.000. Toevoeging ten laste van het saldo van de winst- en verliesrekening- 10.000. 200.000.— In de reserve voor bijzondere doeleinden, ten bedrage van ƒ131.334.34, zijn opgenomen de reserve voor belastingen en de reserve voor geldleningen, welke met de normen van het Contröle-Orgaan in overeenstemming is. De post crediteuren, ten bedrage van ƒ110.631.84, bestaat uit: Creditsaldi van debiteuren 4.529.48 Inhouding op geldleningen92.500. Nog niet verdiend disconto schatkistpapier21.87 Nog niet betaalde onkosten- 13.580.49 110.631.84 De post provisies en diverse baten, ten bedrage van ƒ29.944.96, is als volgt samengesteld: Interest diversen636.32 Administratierekening29.308.64 29.944.96 10 TOELICHTING BALANS WINST- EN VERLIESREKENING - 10.000.—

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Bataafsche Hypotheekbank | 1952 | | pagina 11