Debet 31 Dec. 1952 31 Dec. 1952 Aandeelhouders nog te storten Volstorting van 99 aandelen 1.530.000.— 82.500.— 1.447.500.— Kas en kassiers Schatkistpapier Geldleningen Inschrijving Grootboek voor de Wederopbouw Debiteuren Kantoorgebouw Meubilair en materiaal - 176.633.58 - 100.000.— -15.660.925.— 27.000. — - 107.299.86 20.000. — 1.— ƒ17.539.359.44 31 Dec. 1952 Maatschappelij k kapitaal Niet geplaatst 3.000.000.— - 1.200.000.— 1.800.000.— Statutaire reserve Extra reserve 320.000.— - 200.000.— - 520.000.— Reserve voor bijzondere doeleinden - 131.334.34 Pandbrieven en schuldbekentenissen -14.108.625.— Coupons en interest schuldbekentenissen 81.256.66 Losbare pandbrieven - 636.511.72 Niet opgekomen coupons en dividend - 120.509.41 Crediteuren - 110.631.84 Dividend en tantièmes Rente onverplicht gestort kapitaal 27.000.— 3.277.60 30.277.60 Onverdeeld saldo 212.87 17.539-359.44 Toelichting ter voldoening aan Art. 42 van het Wetboek van Koophandel De onroerende en roerende zaken zijn gewaardeerd naar de volgende maatstaf: le. de hypothecaire vorderingen op de saldi der uitstaande hypothecaire geldleningen; 2e. de overige vorderingen op het nominaal bedrag verminderd met de afschrijvingen; 3e. het kantoorgebouw op de kostende prijs, verminderd met de afschrijvingen. Debet 31 Dec. 1952 Interest pandbrieven en schuldbekentenissen 403.258.93 Onkosten 105.500.72 Koersverschil effecten -L, Dienst der pandbrieven - - 2.639.04 Afschrijving interest geldleningen - - 2.990.89 Saldo - 98.490.47 612.880.05 De Commissarissen: De Accountants CHR. BEELS TH. L. LIMPERG J. C. W. N. DE BRUYN VAN MELIS- en MARIEKERKE F. A. KR A AIJ E VELD N. E. ROST ONNES J. SCHUIT P. TH. SIX F. B. M. WOBBE Credit 31 Dec. 1952 Onverdeeld saldo. 699.48 Interest geldleningen - - 580.643.51 Provisies en diverse baten - - 29.944.96 Ontvangen afgeschreven interest geldleningen 1.592.10 f 612.880.05 De Directie: W. DIJ CKMEESTER 8 9 BALANS OP 31 DECEMBER 1952 (na winstverdeling) (31 Dec. 1951) (31 Dec. 1951) f 1.530.000.— 81.600.— f 1.448.400.— 94.261.96 100.000 - 13.503.725.— 27.000. — 102.170.21 20.000. — 1.— 15.295.558.17 (31 Dec. 1951) (31 Dec. 1951) Credit 31 Dec. 1952 f 3.000.000.— - 1.200.000.— f 1.800.000.— f 310.000.— 190.000.— 500.000.— 117.394.34 - 11.766.875.— 72.235.88 650.707.98 121.243.91 241.537.58 f 21.600.— 3.264.— 24.864.— 699.48 15.295.558.17 WINST- EN VERLIESREKENING OVER HET BOEKJAAR 1952 (31 Dec. 1951) f 314.973.86 - 68.239.38 - 2.465.96 2.443.53 73.563.48 461.686.21 (31 Dec. 1951) f 657.29 446.236.44 11.524.02 3.268.46 461.686.21

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Bataafsche Hypotheekbank | 1952 | | pagina 10