op de Materieele Oorlogsschaden 1945, hetwelk op 9 November van dat jaar werd afgekondigd, werd het begrip oorlogsschade, dat bij het Besluit van 1940 beperkt was gebleven tot de gevolgen van oorlogsgeweld, tot die van bezetting en oorlogsomstandigheden uitgebreid. Op grond hiervan mogen wij ook voor de in 1945 geleden schade inschrijving in het Grootboek voor den Wederopbouw verwachten. Voornamelijk in verband met de geleden oorlogsschade hebben wij onze reserve voor geldleeningen ten laste van die voor onvoorzien van ƒ92.900.— op ƒ162.444.— gebracht, welk bedrag in overeenstemming is met de normen van het Contröle-Orgaan. De bedrijfsuitkomsten zijn ongeveer gelijk aan die van het vorig jaar gebleven; het saldo der Winst- en Verliesrekening bedraagt ƒ36.387.32. Indien de door ons voorgestelde verdeeling van dit saldo wordt aangenomen, zal, na betaling van 4 rente over het onverplicht gestort kapitaal, aan aandeelhouders een dividend van 4 worden uitgekeerd. MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL. Het geplaatst maatschappelijk kapitaal onderging in 1945 geen wijziging; het bedraagt 1.800.000. waarvan 600.000.— met eene verplichte storting van 25 en 1.200.000.— met eene verplichte storting van 10 In den loop van het jaar werden 7 aandeelen overgeschreven, terwijl geen volstorting van aandeelen plaats had. Evenals op 31 December 1944 waren derhalve op 31 December 1945 45 aandeelen met 25 en 55 aandeelen met 10 verplichte storting volgestort. Op 31 December 1945 bedroeg het aantal aandeelhouders, evenals op 31 December 1944, 507, als volgt verdeeld: 185 118 49 46 24 17 10 12 8 9 3 5 5 2 2 1 1 1 1 3 1 1 3 Totaal 507 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 21 23 25 26 30 Totaal 1800 Eene lijst der aandeelhouders ligt te onzen kantore voor belanghebbenden ter inzage. PANDBRIEVEN. Op 31 December 1945 waren in omloop ƒ9.365.100.— 3% pandbrieven. Het pandbrievenkapitaal onderging in den loop van het boekjaar de volgende wijzigingen: 1 Januari 1945 31 December 1945 In omloopIngekochtIn omloop ƒ9.490.100.— ƒ125.000.— ƒ9.365.100.— ionr P,e Semiddelde pandbriefrente bedroeg op 31 December 1945 3.50 de gemiddelde hypotheekrente 4.1295 een renteverschil derhalve van 0.6295 uitmakende. HYPOTHEKEN. Op 31 December 1944 stonden uit: 549 leeningen tot een bedrag van 9.364.550. incluis 17 van de Belegde Reserven en de Pensioen-Reserve W330.000. 532 leeningen9.034.550.— In 1945 werden gesloten 37 leeningen 765.600.— Afgelost werden 58 leeningen Aan gedeeltelijke aflossingen werd ontvangen 9.800.150.— periodieke blijft op 31 December 1945 een bedrag, verdeeld over 513 leeningen, alsmede van de Belegde Reserven en de Pensioen-Reserve 15 637.225.— 275.100.— 107.750.— 1.020.075.— van 8.780.075.— 330.000.— te zamen 528 leeningen 9.110.075.— 3 Aantal Aandeelhouders Aantal Aandeelen

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Bataafsche Hypotheekbank | 1945 | | pagina 3