De post Crediteuren ten bedrage van 22.156.90 bestaat uit 3.481.68 creditsaldi van debiteuren, 5.263.33 in 1944 gemaakte kosten, welke in 1945 werden voldaan, en eene reserve voor belastingen, welke, na betaling van 22.503.40 in 1944 en eene toevoeging van 14.000.ten laste van het saldo van de Winst en Verliesrekening, thans 13.411.89 bedraagt. Het saldo van de Winst- en Verliesrekening bedraagt 34.427.92 te bestemmen als volgt: Reserve voor Bijzondere Doeleinden5.284.91 Reserve voor Belastingen- 14.000. Overboeking op nieuwe rekening1.759.23 - 21.044.14 Wij stellen U voor het restant ad13.383.78 te besteden voor uitkeering van 4% over het onverplicht gestort kapitaal- 2.583.78 en het daarna overblijvende bedrag van10.800. overeenkomstig art. 36 der statuten aan aandeelhouders uit te keeren, waarmede een dividend van 4%, zijnde op de aandeelen Nos. 1600, waarop 25% verplicht gestort, een bedrag van 10.per aandeel, en op de aandeelen Nos. 6011800 waarop 10% verplicht gestort, een bedrag van 4.per aandeel, kan worden vol daan. Ten slotte betuigen wij onzen dank aan ons personeel voor den ijver en de toewijding, waarmede het zijne taak onder zeer moeilijke omstandigheden heeft vervuld. De Directie: W. DIJCKMEESTER W. RÖELL Amsterdam, December 1945. VERKLARING VAN DE ACCOUNTANTS Amsterdam, 3 December 1945. Aan de Aandeelhouders der Naamlooze Vennootschap Bataafsche Hypotheekbank Wij verklaren hierdoor de boekhouding Uwer instelling over het jaar 1944 te hebben gecontroleerd en in orde bevonden. Van de bestaande geldleeningen zijn ons de bewijsstukken getoondbehoudens een aantal onder de huidige omstandigheden verklaarbare uitzonderingen hebben de debiteuren de saldo-biljetten per 15 October 1944 geteekend. De in 1944 gesloten leeningen zijn overeenkomstig de ten kantore der Bank berustende stukken bij de bypotheekkantoren ingeschreven. De in 1944 afgeloste pandbrieven zijn, na onbruikbaar te zijn gemaakt, met de administratie en de be scheiden vergeleken en in orde bevonden; hetzelfde geldt voor de in 1944 betaalde coupons. Met de jaarrekening, waarin de in het jaarverslag aangegeven afschrijvingen en reserveeringen reeds zijn op genomen, kunnen wij ons vereenigen. Wij hebben derhalve de Balans en Winst- en Verliesrekening, zooals deze in het verslag zijn afgedrukt, ten bewijze van accoordbevinding van onze handteekening voorzien. 6 De Accountants TH. L. LIMPERG

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Bataafsche Hypotheekbank | 1944 | | pagina 6