Gesloten in 1944 Uitstaande einde 1944 Aantal Bedrag Aantal Bedrag A. Naar het onderpand. 45 850.050 op gebouwde eigendommen 549 9.364.550 B. Naar de soort. 40 779.050.— op eigen grond 500 8.027.500.— 5 - 71.000.— erfpachtsgrond 49 1.337.050.— 45 850.050.— 549 - 9.364.550 C. Naar de ligging. 39 761.450.— te Amsterdam 439 7.584.300 3 - 27.000.— in Noord-Holland x) 35 288:475 3 - 61.600.— te Rotterdam 57 - 1.112.450.— ^4 ’s-Gravenhage 6 - 176.350 - - -g- in Zuid-Holland 5 - 51.275 - Gelderland - 97.675 --- Utrecht 5 54.025.— 45 850.050.— 549 9.364.550.— D. Naar het bedrag. 19 145.000.— tot 10.000. 239 1.448.825.— 19 - 344.100.— van - 10.001.tot 25.000. 209 3.301.825.— 4 - 124.950.— - 25.001.— - 50.000.— 72 - 2.488.250 2 - 126.000.— - 50.001.— - 75.000.— 23 - 1.422.825 - - -1- - 75.001— - 100.000.— 2 - 157.725.— 1 - 110.000.— boven - 100.000. 4 - 545.100.— 45 850.050.— 549 9.364.550.— E. Naar de wijze van 35 726.050.— aflossing. met periodieke aflossing 374 6.784.475.— 10 - 124.000.— zonder 175 2.580.075.— 45 850.050.— 549 9.364.550.— Voor oorlogsgeweld bleef ons bedrijf dit jaar niet geheel gespaard. Van eene leening, groot 15.950. werd het te Arnhem gelegen onderpand geheel verwoest, terwijl van eene andere leening, groot 4.000. het te Zandvoort gelegen onderpand onteigend en afgebroken werd. Van de op 31 December 1943 uitstaande leeningen, waarvan het onderpand was verwoest, werden in dit jaar drie leeningen, te zamen groot f 134.850. afgelost. Aan het einde van het boekjaar stonden uit: 16 leeningen, waarvan het onderpand geheel is verwoest,211.000. 1 leening, ten deele 33.350. hiervan drukt in verhouding op het niet verwoeste gedeelte- 4.675.- 28.675. Totaal239.675.— Van 14 dezer leeningen tot een totaalbedrag van 196.650.ontvingen wij bericht, dat de debiteur eene inschrijving in het Grootboek voor den Wederopbouw heeft verkregen; van twee dezer leeningen wordt het gezamentlijke bedrag der inschrijvingen door de restant-hoofdsommen van te zamen 27.450. met 1.940.overtroffen. Voorts vermelden wij reeds hier, dat in 1945 van 14 leeningen, tot een totaal bedrag van f 187.375. de onderpanden werden verwoest. Van de ons verleende onherroepelijke volmacht tot verkoop behoefden wij slechts een maal gebruik te maken. Het onderpand, gelegen te Amsterdam, bracht 15.000.op, terwijl onze vordering in hoofdsom 13.750.bedroeg. Voorts verleenden wij onze medewerking bij den vrijwilligen verkoop van de onderpanden van drie leeningen tezamen groot f 103.525.op de hoofdsom van een dezer, groot f 4775.werd een verlies van f 1.275.geleden, hetwelk wij ten laste van de Reserve voor Bijzondere Doeleinden brachten. 3 2 behalve Amsterdam hehalve Rotterdam en ’s-Gravenhage

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Bataafsche Hypotheekbank | 1944 | | pagina 3