BATAAFSCHE HYPOTHEEKBANK VERSLAG 55ste BOEKJAAR NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP TE AMSTERDAM OVER HET UITGEBRACHT IN DE ALGEMEENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS DEN 28sten DECEMBER 1945. COMMISSARISSEN. *CHR. BEELS, Directeur van de Associatie-Cassa en van de N.V. de Rente-Cassa, te Amsterdam, Voorzitter. *Mr. J. C. W. N. DE BRUIJN VAN MELIS- EN MARIEKERKE, lid der Firma Gleichman van Heemstra, te Amsterdam, Vice-Voorzitter. *J. P. M. M. VAN DIJK, te Vught, lid der Firma Lentjes Drossaerts, te 's-Hertogenbosch. Mr. N. E. ROST ONNES, Hoofddirecteur van de Hollandsche Bank-Unie N.V., te Amsterdam. CAREL F. OVERHOFF, te Breukelen, lid der Firma Kerkhoven Co., te Amsterdam. Jhr. Mr. P. TH. SIX, Res. Lt.-Kolonel, te ’s-Gravenhage, Secretaris. DIRECTIE. Mr. Dr. W. DIJCKMEESTER. Mr. W. baron RÖELL. *Leden van den Raad van Toezicht. N.V. DRUKKERIJ DE GLOBE. AMSTERDAM

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Bataafsche Hypotheekbank | 1944 | | pagina 1