hypotheekbanken”, door de Rijkspostspaarbank regelmatig controle op ons bedrijf uitgeoefend. Onze pandbrieven komen deswege in aanmerking voor belegging van de onder voor noemden Raad vallende Rijksfondsen en Rijksinstellingen, te weten, het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds, het Invaliditeitsfonds, het Landbouwongevallenfonds, het Ongevallenfonds, het Ouderdomsfonds, den Postchèque- en Girodienst en de Rijkspostspaarbank. MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL. Het geplaatst maatschappelijk kapitaal onderging in 1940 geen wijziging; het bedraagt 1.800.000.waarvan 600.000.met eene verplichte storting van 25 en 1.200.000.r met eene verplichte storting van 10 In den loop van het jaar werden 53 aandeelen overgeschreven, terwijl 3 aandeelen met 10 verplichte storting werden volgestort, zoodat op 31 December 1940 waren volgestort 5 aan deelen met 25 en 13 aandeelen met 10 verplichte storting. Op 31 December 1939 bedroeg het aantal aandeelhouders 486 en op 31 December 1940 491, als volgt verdeeld 168 105 55 52 28 17 10 10 9 9 1 3 5 2 2 2 4 1 1 1 2 1 1 2 Totaal 491 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 20 21 23 25 26 30 Totaal 1800 Eene lijst der aandeelhouders is aan dit verslag toegevoegd (Bijlage III). HYPOTHEKEN. In het afgeloopen boekjaar kwamen, afgescheiden van die, waarvan reeds aanstonds bleek, dat zij geen gevolg zouden kunnen hebben, in behandeling 58 aanvragen voor geld- leeningen, te zamen voor een bedrag van 1.312.350. Gesloten werden 37 leeningen tot een bedrag van523.600. minder toegestaan dan aangevraagd- 2.500.— minder geaccepteerd dan toegestaan - 2.000. toegestaan, doch niet geaccepteerd, werden 2 leeningen tot een bedrag van - 35.000. geweigerd werden 19 leeningen tot een bedrag van- 749.250.— 1.312.350.— De in 1940 gesloten leeningen zijn aldus verdeeld A. Naar het onderpand. 37 op gebouwde eigendommen523.600. ongebouwde - 37 523.600.— 6 Aantal Aandeel houders Aantal Aan deelen

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Bataafsche Hypotheekbank | 1940 | | pagina 8