VERKLARING VAN DE ACCOUNTANTS AMSTERDAM, 17 April 1941. Aan de Aandeelhouders der Naamlooze Vennootschap Bataafsche Hypotheekbank Wij verklaren hierdoor de boekhouding Uwer instelling over het jaar 1940 te hebben gecontroleerd en in orde bevonden. Van de bestaande geldleeningen zijn ons de bewijsstukken getoondbehoudens eenige onder de huidige omstandigheden verklaarbare uitzonderingen hebben de debiteuren de saldo-biljetten per 15 October 1940 geteekend. De in 1940 gesloten leeningen zijn overeenkomstig de ten kantore der Bank berustende stukken bij de hypotheekkantoren ingeschreven. Alle onroerende goederen, die de Bank ter afdoening van bij haar gesloten leeningen, hetzij bij verkoop krachtens art. 1223 B.W., hetzij uit de hand, heeft ingekocht, staan onbezwaard te haren name en zijn in de balans onder het hoofd „Onroerende Goederen” opgenomen. De in 1940 afgeloste pandbrieven zijn, na onbruikbaar te zijn gemaakt, met de admini stratie en de bescheiden vergeleken en in orde bevondenhetzelfde geldt voor de in 1940 betaalde coupons. Met de jaarrekening, waarin de in het jaarverslag aangegeven afschrijvingen en reser- veeringen reeds zijn opgenomen, kunnen wij ons vereenigen. Wij hebben derhalve de Balans en Winst- en Verliesrekening, zooals deze in het ver slag zijn afgedrukt, sluitende met een onverdeeld saldo van 551.62, ten bewijze van accoord- bevinding van onze handteekening voorzien. De Accountants TH. L. LIMPERG 16 -

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Bataafsche Hypotheekbank | 1940 | | pagina 18