TOELICHTING bij de Balans en de Winst- en Verliesrekening ingevolge Art. 42 van het Wetboek van Koophandel De onroerende en roerende zaken zijn gewaardeerd naar den volgenden maatstaf le. de hypothecaire vorderingen op de saldi der uitstaande hypothecaire geldleeningen 2e. de overige vorderingen op het nominaal bedrag, verminderd met de afschrijvingen 3e. het kantoorgebouw op den kostenden prijs, verminderd met de afschrijvingen 4e. de overige onroerende goederen op de in overeenstemming met de door onze deskundigen in 1937 of later geschatte waarde, verminderd met de afschrijvingen. De Commissarissen De Directie C. DE RUIJTER Jr. W. DIJCKMEESTER CHR. BEELS W. RÖELL J. C. W. N. DE BRUIJN VAN MELIS EN MARIEKERKE J. P. M. M. VAN DIJK A. G. HUISKEN C. C. TH. SIX 15

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Bataafsche Hypotheekbank | 1940 | | pagina 17