De Pensioen-Reserve 7.000.(pro resto) 4 le Hypotheek, taxatie van het onderpand15.000. - 3.000.— 4y4 - 12.000.— - 11.000.— 4% - 18.000.— 4.000.(pro resto) 46.000. 25.000.— 51.000 De post Interest ten bedrage van 87.275.71 bestaat uit te ontvangen rente over de maanden November en December der 585 uitstaande leeningen. Voor de Statutaire en Extra Reserve verwijzen wij naar het als bijlage bij dit verslag opgenomen overzicht dezer reserven sedert de oprichting der Bank (Bijlage II). De Reserve Geldleeningen bedroeg op 31 December 1939160.350. In 1940 geleden verlies op geldleeningen- 8.255. 152.095 Verhoogd ten laste van de Winst- en Verliesrekening met een bedrag van- 20.000. zoodat deze reserve thans bedraagt172.095. De post Crediteuren ten bedrage van 28.605.27 bestaat uit 12.477.43 creditsaldi van debiteuren, 8.565.29 voor geleverde, doch door ons nog niet betaalde, pandbrieven, 1.409.17 waarborgsommen van huurders, terwijl het restant, behalve eene reserve voor te betalen winst belasting, in 1940 gemaakte kosten betreft, welke in 1941 werden betaald. Het saldo van de Winst- en Verliesrekening bedraagt te bestemmen als volgt Overdrachts-, veilings- en verbouwingskosten onroerende goederen... 17.745.35 Afschrijving Onroerende Goederen- 19.864.—r Reserve Debiteurenv,- 29.174.52 Reserve Geldleeningen- 20.000. Reserve voor Oorlogsschade- 40.000. Wij stellen U voor het restant ad te besteden voor uitkeering van 4 rente over het onverplicht gestort kapitaal en op nieuwe rekening over te brengen 127.887.39 - 126.783.87 1.103.52 - 551.90 551.62 Ten slotte betuigen wij onzen dank aan ons personeel voor den ijver en de toewijding, waarmede het zijne taak heeft vervuld. De Directie Amsterdam, April 1941. 12 W. DIJCKMEESTER W. RÖELL

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Bataafsche Hypotheekbank | 1940 | | pagina 14