BALANS EN WINST- EN VERLIESREKENING. Ter toelichting van de hiernavolgende posten moge het volgende dienen. De post Debiteuren ten bedrage van ƒ61.686.38 bestaat uit ƒ48.276.06 op 31 December 1940 nog verschuldigde hypotheekrente, 9.173.nog te betalen koopsommen verkochte on roerende goederen en 4.237.32 diverse vorderingen, van welke bedragen intusschen 33.192.46 is betaald. Onder de diverse vorderingen is opgenomen een bedrag van f 2.zijnde de boek waarde van het zich in ons bezit bevindend aandeelenkapitaal in twee naamlooze vennootschappen, op welker onroerende goederen hypotheken tot een gezamenlijk bedrag van 44.800.te onzen behoeve zijn gevestigd. Ten opzichte van de betreffende leeningen is de gedragslijn gevolgd, welke wij voor alle geldleeningen toepassen. De Reserve Debiteuren bedroeg op 31 December 193922.877.55 Vóór 31 October 1940 verschenen, doch nog niet ontvangen, rente alsmede in 1940 verstrekte, doch nog niet terugontvangen, voorschotten.33.228.45 af: ontvangen van in vorige j aren afgeschreven rente en voorschotten - 11.176.38 - 22.052.07 825.48 Verhoogd ten laste van de Winst- en Verliesrekening met een bedrag van- 29.174.52 zoodat deze reserve thans bedraagt30.000. De Belegde Reserven, zijnde de belegde Statutaire Reserve en de belegde Extra Re serve, bestaan evenals de Belegde Pensioen-Reserve uit eerste hypotheken. Een overzicht daarvan laten wij hier volgende daarbij vermelde taxaties zijn van het jaar 1936 of later. De Statutaire en Extra Reserve 33.000.(pro resto) 4 le Hypotheek, taxatie van het onderpand....84.000. - 5.000.— „4 11.000.— - 45.000.— „4 - 71.000.— - 6.000.— 4 - 22.000 - 12.000.— 4 - 37.500.— - 29.000.— 4Vs ,.-..*.1. - 90.000.— 5.000. - (pro resto) 4% U" 11.000. - 30.000.— „4y4 - 62.000 12.000.-r 4% - 25.000.— - 8.000.— 4%% 36.000. x 11.000.— ,,4)4%.) »f M rfr-:-------- 20.000.— 20.000— „4 •••••-" 35.000 5.000. (pro resto) 4% 16.000. - 38.00Q.4% - 69.000 - 16.000.(pro resto) „5 - 32.000.— 275.000— 621.500.— 11

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Bataafsche Hypotheekbank | 1940 | | pagina 13