Omtrent den omzet der pandbrieven kunnen wij het volgende mededeelen: Van de 5 pCt. pandbrieven werd ingekocht 443.000.makende met het saldo in portefeuille op Uit0 December 1930 ad 2.900.een bedrag van 445.900.(waarvan uitgeloot 2.300.Verkocht werd een bedrag van 67.100.en geroieerd 158.200.Op 31 December 1931 bevonden zich in portefeuille 218.300.Een bedrag van 1.069.400. werd uitgeloot. Aan 4J pCt. pandbrieven werd gecreëerd 1.891.000.makende met het saldo in portefeuille op Uit0 December 1930 ad 79.800.een bedrag van /l.970.800.(waarvan uitgeloot 500.Ingekocht werd 268.200.Verkocht werd 2.114.700.en geroieerd 123.700.Op 31 December 1931 bevond zich in portefeuille 100.Uitgeloot werd een bedrag van 94.400. Aan 4 pCt. pandbrieven werd gecreëerd 219.000.makende met het saldo in porte feuille op Uit0. December 1930 ad 36.100.een bedrag van 255.100.Ingekocht werd 311.900.verkocht 291.800.en geroieerd 272.100.Op 31 December 1931 bevonden zich in portefeuille 3.100.Een bedrag van 96.200.-— werd uitgeloot. Van de 3| pCt. pandbrieven werd ingekocht 9.000.verkocht ƒ2.000.en geroieerd 7.000.Uitgeloot werd 5600. Onze pandbrieven komen voor op de fondsenlijsten van Verzekering-Maatschappijen op verschillend gebied, Spoorweg-Maatschappijen, Spaarbanken, enz. en worden door de Rijksverze keringsbank aangenomen als onderpand ingevolge artikel 58 der Ongevallen-Wet 1921. Wij zijn thans bij den controledienst der Rijkspostspaarbank aangesloten, waar door, naar wij verwachten, de mogelijkheid tot plaatsing onzer pandbrieven belangrijk is toe genomen. In het tijdperk waarover dit verslag loopt, kwamen, afgescheiden van vele andere aanvragen, waarvan reeds aanstonds bleek, dat zij geen gevolg zouden kunnen hebben, in behande ling 172 aanvragen om geldleeningen, te zamen bedragende5.858.250. waarvan gesloten zijn 106 leeningen tot een bedrag van3.095.500. waarop minder toegestaan dan aangevraagd werd178.500. toegestaan doch niet geaccepteerd 39 leeningen tot een bedrag van ƒ1.363.700. waarvoor was aangevraagd- 1.544.750. en geweigerd zijn 27 leeningen tot een bedrag vanr 1.039.500. makende als boven een gezamenlijk bedrag van 5.858.250. 5

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Bataafsche Hypotheekbank | 1931 | | pagina 7