Aan de Aandeelhouders. Wij hebben de eer U verslag uit te brengen over het boekjaar 1931, het twee en veer tigste sinds de oprichting onzer vennootschap. Tot ons leedwezen moeten wij dit aanvangen met de mededeeling, dat, behalve de Heer Chr. Beels, wiens overlijden wij reeds in ons vorig verslag hebben vermeld, ons den 8sten October de Heer Jhr. Mr. L. H. J. F. van Bevervoorden tot Oldemeule, sinds 1901 com missaris en van 1926 tot 1929 lid van den Raad van Toezicht onzer instelling, is ontvallen. Wij herdenken met waardeering de diensten door hem aan onze instelling bewezen; zijn nagedachtenis zal bij ons in eere blijven. In de Algemeene Vergadering van Aandeelhouders, gehouden den 31sten Maart 1931 werden herkozen als commissaris de Heeren Jhr. Mr. L. H. J. F. van Bevervoorden tot Oldemeule en F. W. Schaaper J.W.zn., die hun mandaat weder aanvaardden, terwijl in de vacature, ontstaan door het overlijden van den Heer Chr. Beels, werd voorzien door de benoeming van den Heer Chr. Beels, directeur der Associatie-Cassa en Rente-Cassa. In het Bestuur had verder geen verandering plaats. Volgens het rooster zijn thans aan de beurt van aftreding als commissaris de Heeren Chr. Beels en C. W. T. van Dijk, die herkiesbaar zijn. Hoewel de in September verscherpte crisistoestand ook op ons bedrijf zijn invloed doet gelden, mogen wij met voldoening constateeren, dat de resultaten niet bij die van het vorige jaar ten achter zijn gebleven en wij deze, de omstandigheden in aanmerking nemende, gunstig mogen noemen. 3

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Bataafsche Hypotheekbank | 1931 | | pagina 5