t)e verkoop van pandbrieven was grooter dan in vorige jaren. Het pandbrieven kapitaal, dat op 31 December 1929 14.723.400.bedroeg, steeg tot 16.434.500. De daardoor verkregen gelden konden in goede leeningen worden omgezet. Daar wij ons daarbij, als steeds, hoofdzakelijk bepaalden tot de grootste steden van het land en wel voornamelijk tot woon- en winkelhuizen aldaar en de verminderde handel in on roerend goed de vraag naar leeningen beperkte, hield de belegging niet steeds gelijken tred met de middelen, zoodat herhaaldelijk belangrijke bedragen tijdelijk op prolongatie moesten worden uitgezet. De ongekend lage rente, daarvan ontvangen, had, met de dalende hypotheekrente, op de interestrekening een ongunstigen invloed, welke echter ruim werd gecompenseerd door het, in het vorig jaarverslag verwacht, accres van de Administratierekening. Dat niettemin het winstcijfer eenigszins beneden dat van verleden jaar is gebleven vindt zijn oorzaak in de als gewoonlijk geheel ten laste der winstrekening gebrachte zegelkosten en koersverschillen, als gevolg van de grootere uitgifte van pandbrieven; de daaruit voortvloeiende baten zullen aan de Bank in de volgende jaren ten goede komen. Rekening houdend met een en ander, achten wij de verkregen resultaten bevredigend. Tweemaal moest tot executorialen verkoop worden overgegaan, doch in beide gevallen was de opbrengst voldoende om daaruit het verschuldigde geheel te verhalen, zoodat ook in het afgeloopen jaar geen verliezen werden geleden. In verband hiermede verwijzen wij naar den staat betreffende de executiën op bladz. 15 van dit verslag, waaruit blijkt, dat sedert de oprichting der Bank op het totaal bedrag van alle gesloten leeningen slechts een verlies van 0.0447 pCt. is geleden. De Raad van Toezicht vergaderde met de Directie naar gewoonte om de ingekomen hypotheekaanvragen te behandelen, de kas, de zich in portefeuille bevindende pandbrieven en de andere waarden te controleeren en verder alle werkzaamheden, die noodig bleken, te verrichten. Zoo werden, evenals in vorige jaren, de grossen der acten met bijbehoorende stukken nagezien en accoord bevonden en de aan de circulatie onttrokken pandbrieven volgens art. 29 der statuten waardeloos en onbruikbaar gemaakt. Door de Firma Th. L. LIMPERG, in 1930 als accountant herbenoemd, werden, blijkens haar hierachter opgenomen rapport, de administratie en boekhouding geregeld gecontro leerd en in orde bevonden. Met het afgeloopen jaar werd ons bedrijf sedert een kwart eeuw, eerst door den Heer Th. LIMPERG Jr. en vervolgens door de Firma Th. L. LIMPERG als accountant gecontroleerd. Van deze gelegenheid maken wij gaarne gebruik genoemde Firma onze waardeering te betuigen voor de correcte en zakelijke wijze, waarop gedurende deze 25 jaren de contróle door haar is uit geoefend en zij haar taak in het belang onzer vennootschap heeft opgevat. Op 31 December 1930 was het aandeelenkapitaal verdeeld als volgt 4 5 6 7 8 9 13 15 16 18 19 27 28 29 Totaal 1800 145 96 50 50 25 31 7 15 4 3 3 Totaal 465 zijnde 600 aandeelen met 25 pCt. verplichte storting, waarvan één volgestort, en 1200 10 1800 Op 31 December 1929 bedroeg het aantal onzer Aandeelhouders 375, zoodat dit aantal met 90 is toegenomen. De namen zijn op de laatste bladzijden van dit verslag vermeld, terwijl voor belang hebbenden het register ten kantore der Bank ter inzage ligt. 4 Aantal Aandeelen 1 2 3 10 11 12 20 22 Aantal Aandeelhouders 7 10 7 4 2 1 1 1 i 1 1

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Bataafsche Hypotheekbank | 1930 | | pagina 6