AMSTERDAM, 7 Maart 1931. Aan de Aandeelhouders der Naamlooze Vennootschap Bataafsche Hypotheekbank. De ondergeteekenden verklaren hierdoor, de boekhouding Uwer instelling over het jaar 1930 in haar vollen omvang te hebben gecontroleerd en in orde bevonden. Van de bestaande geldleeningen bleken de bewijsstukken aanwezig. Van alle debiteuren werden de geteekende saldo-biljetten per 15 October 1930 ten bewijze van accoordbevinding overgelegd. Zij hebben zich vergewist, dat alle in 1930 gesloten en gecontinueerde leeningen over eenkomstig de aan de Bank berustende stukken bij de hypotheekkantoren zijn ingeschreven. Zij hebben voorts alle ingetrokken pandbrieven nadat deze waardeloos en onbruikbaar waren gemaakt, met de pandbriefregisters vergeleken en daarbij alles in de beste orde bevonden, terwijl ook de in 1930 opgekomen coupons in natura door hen zijn geverifieerd, welke in over eenstemming bleken te zijn met de pandbrieven die zich volgens de registers in circulatie bevinden. De Jaarrekening, sluitende met een voordeelig saldo van 107.481.94 werd door de ondergeteekenden met de boeken en bescheiden vergeleken en ten bewijze van accoordbevinding van hunne handteekening voorzien. De Accountants, TH. L. LIMPERG.

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Bataafsche Hypotheekbank | 1930 | | pagina 13