De post Interest bestaat uit: a. Rente over de maanden November en December der 748 uitstaande leeningen f 138.607.39 b. Prolongatie-rente over de maand December .-- 486.47 139.093.86 De post Diverse Debiteuren bestaat in hoofdzaak uit op 31 December 1930 nog ver schuldigde hypotheekrente, welke intusschen geheel is voldaan op een bedrag van 2942.89 na. Hiervoor is tengevolge van bizondere omstandigheden nog eenig uitstel toegestaan. Ons belang daarbij achten wij voldoende gedekt. De post Diverse Crediteuren bestaat uit diverse verschuldigde bedragen, waarvan de vereffening in 1931 heeft plaats gehad, alsmede uit een bedrag van 6000.tot zekerheid gesteld voor de verbouwing en restauratie van twee ten behoeve der Bank verbonden perceelen en een bedrag van 1095.95 vooruitbetaalde rente. Conform art. 42 der wet op de naamlooze vennootschappen vermelden wij dat zijn gewaardeerd le. de hypothecaire vorderingen op de saldi der uitstaande hypothecaire geldleeningen. 2e. de overige vorderingen op het nominale bedrag en 3e. het kantoorgebouw en de inventaris op den kostenden prijs na afschrijving. De bedrijfsresultaten over het afgeloopen boekjaar zijn als volgt Interest 106.584.52 Belegde Reserven - 22.509.01 Administratierekening- 57.499.86 Verjaarde coupons f- 47.75 186.641.14 welk bedrag moet worden verminderd met Onkosten39.735.52 Advertentiekosten t- 4.105.64 Zegelkosten Pandbrieven- 10.844.30 Koersverschil Pandbrieven - 22.979.37 Exploitatie Kantoorgebouw - 1.494.37 79.159.20 waarna overblijft 107.481.94 terwijl aan de Extra-reserve is toegevoegd een bedrag van 26.000.zooals op bldz. 3 is vermeld. Na aftrek van 4 pCt. over de storting op de aandeelen, blijft ter verdeeling beschikbaar 97.401.94. De totale uitkeering aan aandeelhouders kan op 20 pCt. over het gestorte bedrag worden bepaald, zijnde voor de aandeelen Nos. 1600 50.met uitzondering van het aandeel No. 455 waarvoor de uitkeering f 80.bedraagt, voor de aandeelen Nos. 6011500 20.en voor de aandeelen Nos. 15011650 ƒ15.terwijl, na aftrek der dividendbelasting, 306.57 als onverdeeld dividend-saldo op nieuwe rekening wordt overgebracht. 9 De aandeslen nos. 16511800 deelen eerst in de winst over het boekjaar 1931.

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Bataafsche Hypotheekbank | 1930 | | pagina 11