Het gezamenlijk bedrag der op Ulto. December 1930 uitstaande 748 leeningen levert aan interest op 846.683.10, zijnde gemiddeld Ö.24*3 pCt., terwijl de rente der op dien datum gecreëerde pandbrieven bedraagt 752.887.zijnde gemiddeld 4.5811 pCt., zoodat de interest der leeningen de rente der pandbrieven met 0.66s* pCt. overtreft. Ten aanzien van de behandeling der ingekomen leeningaanvragen moge het volgende worden herhaald. De aangeboden onderpanden worden door ten minste twee deskundigen getaxeerd. Voorts worden alle te Amsterdam gelegen onderpanden persoonlijk in oogenschouw genomen door Directie en Raad van Toezicht, terwijl dit te Rotterdam geschiedt vanwege het Bijkantoor der Bank. Elders gelegen onderpanden worden zonder uitzondering door de Directie opgenomen. Steeds worden omtrent aanvrager, koopprijs en rentabiliteit der onderpanden inlich tingen ingewonnen. Ook wordt, wat de Amsterdamsche aanvragen betreft, geraadpleegd een register, door de Directie samengesteld, waarin sedert tal van jaren de resultaten der publieke veilingen zijn geboekt en worden de aangevraagde sommen vergeleken met de opbrengst der aangrenzende perceelen, waarbij in aanmerking komen terrein-oppervlakte, wijze van bebouwing, enz. Een dergelijk register voor Rotterdam berust bij het Bijkantoor aldaar. Crediet-hypotheken komen niet in behandeling. Somtijds wordt door den debiteur een bedrag gedeponeerd tot na de geheele voltooiing of verbouwing van het onderpand. Wanneer meer wordt toegestaan dan 66 pCt. der geschatte waarde, doch nooit meer dan 75 pCt., geschiedt dit, overeenkomstig artikel 24 der statuten, niet, dan met eenparige stemmen van alle leden van den Raad van Toezicht en Directeuren. Al het vorenstaande geldt mede ten aanzien van de leeningen, waarvan na afloop van den termijn verlenging wordt gevraagd. Ten slotte kan worden opgemerkt, dat, als regel, de leeningen met halfjaarlijksche aflossing worden gesloten of verlengd. Ingevolge artikel 35 der statuten bieden wij U thans de Balans en de Winst- en Verlies rekening aan, door Directeuren en Commissarissen opgemaakt, ter toelichting waarvan, voor zooveel noodig, het volgende moge dienen. Het bedrag der Kassa- en Prolongatierekeningen moest, met de gelden bij de Kas- Vereeniging en het Bijkantoor te Rotterdam, grootendeels strekken om de op 2 Januari 1931 ver schuldigde coupons en de uitgelote pandbrieven te voldoen. 8

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Bataafsche Hypotheekbank | 1930 | | pagina 10