Wij hebben de eer U verslag uit te brengen over het thans achter ons liggende boekjaar 1904, zijnde het vijftiende sinds onze vestiging. In de Algemeene Vergadering van Aandeelhouders, gehouden den 4den Maart 1904, werden herbenoemd als Commissarissen, de Heeren Jhr. Mr. L. H. J. F. VAN BEVERVOORDEN TOT OLDEMEULE en Jhr. C. C. Th. SIX. Volgens rooster is dit jaar aan de beurt van aftreding als Commissaris de Heer H. J. M. H. VAN RIJCKEVORSEL, in welke vacature U straks gelegenheid zal worden gegeven te voorzien. Overgaande tot de behandeling der resultaten van het afgeloopen boekjaar, bieden wij U aan de Balans en Winst- en Verliesrekening over dat tijdperk, welke door ons nauw keurig zijn onderzocht en acéoord bevonden. Ingevolge Artikel 22 der Statuten werden insgelijks Balans en Winst- en Verliesrekening onderzocht door de Commissie uit de Aandeelhouders, die deze accoord bevond en ten blijke daarvan mede onderteekende. Hoewel eenige aandeelen werden overgeschreven was in het aantal onzer Aandeel houders bij het einde van dit jaar geen verandering gekomen en bedroeg dit evenals het vorige 204.

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Bataafsche Hypotheekbank | 1904 | | pagina 7