De resultaten over het afgeloopen boekjaar zijn als volgt Aan winsten werd gemaakt: Interest46.957.85 Administratierekening19.143.605 66.101.45* Onverdeeld Winstsaldo 1903 f 1.522.17s 67.623.63 De onkosten vorderen een bedrag vanm 18.423.69s zoodat overblijft49.199.93* Waarvan wij wenschen af te schrijven op het hoofd: Diverse Debiteuren594.37® waarna de zuivere winst bedraagt 48.605.56 Van deze winst stellen wij U voor in overleg met Directeuren en Commissarissen een dividend uit te keeren van 11 pCt. over het gestorte kapitaal, op de statutaire reserve te boeken ƒ7600.—, waardoor deze op ƒ83.172.545 wordt gebracht, en voorts ƒ2000.— aan de extra-reserve toetevoegen, waarna een bedrag van 1005.56 als onverdeeld saldo op het volgend jaar wordt overgebracht. Wij meenen er met voldoening op te kunnen wijzen, dat de reserves alsdan tezamen ruim 113,000.— zullen bedragen, zoodat deze alzoo sedert het vorige jaar met 13,000.— zullen zijn toegenomen, waaruit U de voortdurende bloei der Bank zal blijken. De Reservefondsen waren op 31 December 1904 op de volgende wijze belegd: Gemeente Amsterdam 1860. 1901. Rotterdam 1895/97. 1898. Haarlem 1891. Hollandsche Ijzeren Spoorweg-Maatschappij. 4500.Obligaliën 3 pCt. 17000.— 3 3000.— 4 9000.— 3 6000.— 3% 4000.— 31/* 5000.— 3 5000.— 4 6000.— 3 3000.- 4 10000.— 3 d 1898. Maatschappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen. Nederlandsche Centraal Spoorweg-Maatschappij. f tt ff ft ft tt ft 9 n ft ft ff ft ft ft ft ft

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Bataafsche Hypotheekbank | 1904 | | pagina 10