Hoewel de aard der fondsen die voor belegging van de Reserves zijn aangekocht (Nationale fondsen, Stedelijke leeningen, Spoorweg-obligatiën en Russische Staatsfondsen) het waarschijnlijk doet zijn dat de depreciatie, die in het laatst van verleden jaar in hun beurs waarde plaats had, slechts van voorbijgaanden aard zal zijn, stellen wij U voor, daarmede geen rekening te houden, doch uit de winst een bedrag van f 2500.te reserveeren en over te brengen op een nieuw te creëeren rekening genaamdReserve voor verlies op Effecten. Van het daarna overschietende winstsaldo stellen wij U voor in overleg met Commis sarissen en Directeuren een dividend uit te keeren van 9V2 X over het gestorte kapitaal, op reserve te boeken f 5,342.86 waardoor deze op f 37,237.06 wordt gebracht, voorts f 4,000.— aan de extra-reserve toetevoegen, f 403.75 te bestemmen ter voldoening van de verschuldigde bedrijfsbelasting, en f 1661.32 tot overdracht op het boekjaar 1900. Wij verheugen ons dat de resultaten van dit jaar ons wederom de gelegenheid geven, deze toevoeging aan het Extra-Reservefonds aan te kunnen voorstellenhierna zullen de reserves alsdan tezamen ruim f 52,000.— bedragen, waardoor deze alzoo sedert het vorige jaar met f 19,000.— zullen zijn toegenomen. De eerste helft, van het afgeloopen jaar kenmerkte zich door groote bedrijvigheid, doch toen in de tweede helft van het jaar de rentevoet steeg, de koersen van de beleggings fondsen daalden en de toestanden in en buiten Europa, overal tot groote voorzichtigheid en inkrimping van zaken leidden, verminderde de afzet onzer pandbrieven sterk en daalde bijgevolg onze omzet beneden het normale. Verblijdend mag het zeker lieeten dat niettegenstaande deze storende omstandigheden het totaal cijfer onzer zaken dat van het voorafgaande jaar overtrof. Wij eindigen dit verslag ook namens Commissarissen, met een woord van dank aan de Directeuren voor hunne toewijding bij de behartiging der belangen van de bank. De Raad van Toezicht: J. MOUTHAAN N.Jzn., Voorzitter. JULES L. N. DE GIJSELAAR. W. E. VAN LENNEP, Secretaris.

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Bataafsche Hypotheekbank | 1899 | | pagina 11