De leeningen in 1898 gesloten, zijn verdeeld: A. Naar het Onderpand Gebouwde eigendommenf 1.634.975. Ongebouwde eigendommen13.600. f 1.648.575.— B. Naar de ligging der verbonden goederen. Provincie Noord-Hollandf 646.350. Zuid-Holland 966.225.— Gelderland36 000. f 1.648.575.— C. Naar het bedrag. 7 leeningen van f 1.000.tot f 2.000.f 10.825. 23 2.001.— 5.000.—97.550.— 29 5.001.— 10.000—205.100.- 32 ff ff 10.001.— fj 20.000.—522.100.— 26 ff 20.001.en daarboven813.000. Ï17~ f 1.648.575.— Tot toelichting der Balans en Winst- en Verliesrekening wenschen wij eenige cijfers te bespreken. Het bedrag der Kassa- en Prolongatie-rekening, moest met de gelden bij onzen Kassier grootendeels strekken om de op 1 Januari 1899 verschuldigde Coupons en de uitgelote Pandbrieven, die niet ter verwisseling opgegeven werden, te voldoen. De post interest-rekening bestaat uit: a. Rente over de maanden November en December van uitstaande leeningen f 37.208.675 b. Diversen801.955 38.010.63

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Bataafsche Hypotheekbank | 1898 | | pagina 9